I Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms er det, i likhet med i store deler av landet, mer kraftforbruk som ønsker å knytte seg til enn det er kapasitet til. Det er likevel ikke riktig som flere nettselskaper har tatt til orde for, at løsningen er en ny 420 kV-ledning fra Ofoten og Vestover.

For å øke nettkapasiteten i Vesterålen og Lofoten har Statnett kortsiktige tiltak og tiltak på noe lengre sikt. På kort sikt ruster vi nå opp 132 kV-nettet som vil øke kapasiteten i strømnettet og legge til rette for økt næringsvirksomhet. På lengre sikt må vi øke nettkapasiteten inn mot Ofoten, enten sørfra eller fra øst. Det er her nettbegrensningen ligger, og Statnett vil derfor igangsette arbeidet med en konseptvalgutredning for å planlegge en ny 420 kV-forbindelse sørfra eller fra øst. Det vil gi bedre nettkapasitet i Lofoten og Vesterålen.

Den nye nettkapasiteten som tiltakene i 132 kV-nettet for Lofoten og Vesterålen gir er allerede reservert til eksisterende næringsliv som ønsker å utvide og etablere ny næringsutvikling i regionen.

Det samme gjelder for all tilgjengelig kapasitet i strømnettet nord for Ofoten. Den økte kapasiteten vi får fra de nye anleggene vi planlegger å sette i drift de nærmeste 5-6 årene i nordre del av Nordland, Troms og Finnmark er også reservert.

Utbygging av nett er ikke nok. For å legge til rette for en stor forbruksøkning i Nordland må nettforstrekningene kombineres med ny kraftproduksjon. Ny kraftproduksjon vil legge til rette for økt forbruk. Det er også viktig med ny kraftproduksjon nord for Ofoten fordi det vil avlaste nettet nord for Ofoten.

Statnett vil også se nærmere på muligheter for å utnytte fleksibilitet i forbruk og med dette utnytte eksisterende nett enda bedre ved midlertidige løsninger i systemdriften, - noe som kan gi mulighet for tilknytning av forbruk på et tidligere tidspunkt.

Det grønne taktskiftet gir stor økning i kraftforbruket i hele Norge. Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder samtidig som tradisjonell industri elektrifiseres. Dette krever store nettiltak, som vi nå ser på helhetlig gjennom 10 områdeplaner for hele landet. Det er viktig at vi finner de gode løsningene sammen. Statnetts Områdeplan Nord forteller mer om hvordan vi ser for oss nettutviklingen i regionen videre framover.