Gå til sidens hovedinnhold

Slik slår statsbudsjettet ut for Lofoten

Artikkelen er over 5 år gammel

Her vil vi samle nyheter og informasjon som berører Lofoten i statsbudsjettet.

Artikkelen oppdateres.

Vei

 • Tiltak på E10: Sluttføre utbedringen av Storvalen bru og Breisundet bru på E10. Storvalen bru går mellom Andøya og Sakrisøya i Moskenes. Breisundet bru går fra Toppøya og Hamnøya.
 • Planleggingsmidler E10: E10 Flakstad i Flakstad kommune
 • Til prosjektet E6 Hålogalandsbrua foreslår regjeringen 477 millioner kroner.

Fly

Kjøp av innenlandske flyruter 
Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

 • - Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
 • - Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
 • - Svolvær – Bodø v.v.
 • - Leknes – Bodø v.v.
 • - Røst – Bodø v.v.
 • - Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
 • - Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
 • - Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
 • - Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø v.v. er det inngått en kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019.

Miljø/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

Regjeringen foreslår 17 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere et oljevern-/miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 
I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport skal foreligge innen 15. februar 2017. Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.

Fiskeri

 • Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 12,3 millioner kroner til havner i Nordland.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 1090 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.

Arctic Race

Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Filminsentivordning

Bevilgningen til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge foreslås økt med 10,8 millioner kroner. Formålet med ordningen er å få flere film- og serieproduksjoner lagt til Norge.

Anslag på vekst i frie inntekter

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent.

I Nordland har 15 av 44 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vevelstad kommune med 7,4 prosent, mens Træna kommune har lavest vekst med -0,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2016.

Kommune Netto driftsresultat i & av driftsinntektene 2015* Netto lånegjeld 2015* (kr pr innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2015** (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter 2017 (1000 kr) VEKST FRA ANSLAG på regnskap 2016-2017: Nominelle kroner (100 kr) VEKST FRA ANSLAG på regnskap 2016-2017: Prosent
Røst 5,5 103.292 137 49.790 3.360 7,2
Værøy -2,5 55.217 113 63.544 3.003 5,0
Flakstad 2,8 50.746 110 94.581 2.906 3,2
Vestvågøy 3,5 50.741 101 619.534 8.062 1,3
Vågan 6,3 65.310 100 517.152 9.129 1,8
Moskenes 1,3 126.524 110 76.221 3.208 4,4

*konserntall, dvs tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak, samt interkommunale selskaper

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

 

Kommentarer til denne saken