De fleste av oss er en del av et sterkere fellesskap – enten det er familien, lokalsamfunnet, arbeidsplassen, frivillig arbeid. Vi stiller opp for hverandre og er på likefot med hverandre. Derfor kan vi ikke akseptere at ulikhetene i samfunnet blir stadig større. At lommeboka bestemmer kvaliteten på helsetjenester, at velstand avhenger av hvem som er heldige og kommer seg inn i boligmarkedet eller at det stadig kuttes i velferdstjenester til de som har minst.

For å redusere forskjellene og gjøre fellesskapene sterkere må vi ha et trygt arbeidsliv med hele, faste stillinger istedenfor utrygghet og midlertidighet i arbeidslivet. Vi må ha pensjon fra første krone for alle, spesielt viktig for kvinner i deltidsjobber! Og vi må ha en eldreomsorg hvor vi sier nei til privatisering og ja til god mat og trygg omsorg for våre eldre.


Mindre forbruk, rent hav – framtida er grønn!

Klimaendringene er farlige, urettferdige og rammer oss alle. Det må skje en endring for en grønnere framtid og da trengs det handling både på et lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Vi lever i et bruk-og-kast samfunn som bidrar til økte utslipp og forsøpling. Dette truer blant annet havet som er livsviktig for oss. Havet er en oksygentank, et matfat, en lekeplass og så mye mer. Havet dekker over 70 prosent av jorda, og skal vi ta vare på jorda må vi ta vare på havet. Forbruket vårt må bli mindre om jorda skal være levelig og framtida skal være grønn.


Ikke kutt i arbeidsavklaringspenger

Fra 1. januar i år ble makstida for å motta AAP redusert fra fire til tre år. Vilkårene for å få forlengelse ble også kraftig skjerpet. Leger reagerer, og landets fremste trygderettsavdokater reagerer: De mener det nye regelverket er ufattelig strengt og må endres. Ifølge advokatene fører det nye regelverket til at personer som åpenbart har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, ikke får forlengelse. Dette gjelder også når manglende oppfølging fra Nav er direkte årsak til at bruker ikke er ferdig avklart når maksperioden utløper. Det er uakseptabelt å skape en slik økonomisk usikkerhet hos en sårbar gruppe og vi som kommune blir sittende med regningen i form av økte utgifter til sosialstønad.


Nei til privatisering og konkurranseutsetting

Vi trenger flere statlige og kommunale arbeidsplasser, ikke færre! Å drifte velferdstjenester og infrastruktur av god kvalitet må være et offentlig ansvar med kompetente ansatte i faste, hele stillinger. Hovedargumentet for privatisering er at det fører til høyere kvalitet og at det er billigere. Dette er verken begrunnet eller realistisk. I lokalsamfunn med få, eller et begrenset antall, lokale tilbydere gir konkurranseutsetting rom for monopolister eller at anbud forsvinner til firma utenfor kommunen og den «lave prisen» blir fort høy ved neste anbudsrunde. Konkurranseutsetting og privatisering koster dyrt og gir ikke bedre tjenester. Gevinsten som hentes ut er ofte dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.


Lønn til å leve av - turnus å leve med

Det er viktig med arbeidsvilkår som gjør at flere kan stå lenger i jobb og jobbe heltid, og det må være mulig å jobbe til pensjonsalder uten å bli utslitt eller syk. I flere yrker innebærer turnusarbeidet skiftende arbeidstider, lite søvn og korte friperioder mellom vaktene. Ikke minst gjelder dette i helse og pleiesektoren der de ansatte ‘tåler’ dette for å ivareta pasientenes behov. Det er da en kortsiktig tankegang å foreslå enda mer helgejobbing for å løse bemanningsproblemer. Lønnsnivået er en av de vanligste grunnene til at sykepleiere slutter i jobben. Derfor krever Norsk Sykepleierforbund likebehandling av lønnsnivå mellom sykepleiere ansatt i kommunene og de som er ansatt på sykehus. Lønn og turnus er svært viktig, både for å rekruttere og beholde sykepleiere, helsefagarbeidere og andre i turnusarbeid.


Lik lønn for likeverdig arbeid og utdanning

Likestillingsloven § 5 fastslår at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det betyr i praksis at en sykepleier kan sammenligne seg med en ingeniør forutsatt at de jobber i samme virksomhet. Innenfor offentlig sektor regnes den enkelte kommune som samme virksomhet og staten regnes som en virksomhet. Også lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer og i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn varierer etter sektor, næring, yrke, utdanningsnivå og alder, men forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. En effektiv oppfølging av retten til lik lønn for arbeid av lik verdi er viktig for å minske urimelige lønnsforskjeller.


Stopp sosial dumping. Seriøsitetskrav i arbeidslivet NÅ!

Sosial dumping og svart økonomi er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Arbeidslivskriminalitet tilsvarer er et ran av fellesskapets midler tilsvarende 28 milliarder kroner årlig – penger som kunne vært brukt på skoler, eldreomsorg, kultur, barnehager eller samferdsel.

I dag belønnes indirekte skatte- og arbeidslivskriminalitet hvis det i anbudskrav vektlegges pris sterkere enn kompetanse, seriøsitet, kvalitet, pensjon, lønns og arbeidsforhold til de ansatte. Vi må slutte å handle med de som trekker ressurser ut av fellesskapet, og bruke fellesskapets penger på fremtidens arbeidsplasser.


Ja til sosial boligpolitikk – bygg boliger folk har råd til

Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet generelt – også i Vågan. Med dagens boligpriser sliter mange førstegangskjøpere med å komme seg inn på boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. Leiemarkedet enkelte steder i kommunen er også så presset at folk som vil flytte hit sliter med å finne egnet bolig. For unge, enslige og alle med mindre kjøpekraft er det krevende å skaffe seg noe godt og sentralt og vi må heller ikke stelle oss slik at turistenes behov fortrenger behovene for boliger til fastboende. Vi trenger en aktiv boligpolitikk både nasjonalt og i kommunen.


Styrk integreringen – også lokalt

Det er et paradoks at det lokale integreringsarbeidet ved VIO skole og VIO integrering opplever kutt samtidig som erfaring viser at skolegang, språkopplæring og arbeidspraksis er en av de viktigste tiltakene for integrering. Det er heller ikke akseptabelt at voksne elever over 24 år fra høsten av må søke Nettskole dersom de skal gå videregående skole og i denne gruppen er størsteparten minoritetsspråklig. Nettskole er ikke et godt nok tilbud for denne gruppen elever, som trenger tett oppfølging med undervisning i et klasserom for å få best mulig språktrening slik at de kommer seg gjennom utdanningen og fullfører skolegangen.


Anerkjenn den palestinske staten – opphev den israelske blokaden av Gaza

Israels skyting mot ubevæpnede demonstranter i Gaza illustrerer palestinernes situasjon: Fornedrelse, død og et verdenssamfunn som snur ryggen til. Gaza er bombet sønder og sammen. Israels elleve år lange blokade har gjort Gaza om til verdens største utendørs fengsel. FN-organet UNRWA melder at Gaza vil være ubeboelig innen 2020. Det er med denne bakgrunnen at LO-kongressen, i likhet med Fagforbundets landsmøte, Sykepleierforbundet og mange flere har sluttet seg til den verdensomspennende BDS-bevegelsen (boikott, deinvester og sanksjoner), der målet er å legge økonomisk og politisk press på Israel inntil staten følger sine forpliktelser i henhold til folkeretten og internasjonal lov


Ja til et OLJEFRITT Lofoten, Vesterålen og Senja

Ingen oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Denne parolen er lokalt forankret i fagforeninger, miljøbevegelsen og folk flest; vi ønsker ikke å sette de varige og bærekraftige verdiene som fiskerier, fiskeindustri og turisme representerer i fare. Den har også et internasjonalt perse ptiv, ved å la oljen ligge viser vi solidaritet med folk i områder som står i fare, ja som allerede har måttet forlate sine hjem på grunn av klimaendringene som oljevirksomheten har et betydelig ansvar for. Det å la olja ligge er også en solidaritetshandling for framtida og generasjonene etter oss.