Spesialenheten for politisaker er en uavhengig og riksdekkende etterforsknings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten.

Tatt i fartskontroll

En mann bosatt i Nordland anmeldte tjenestepersoner i Nordland politidistrikt for ulovlig ransaking.

Bakgrunnen for anmeldelsen var at han ble stanset i fartskontroll og etter hvert mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Politiet foretok da ransaking av hans mobil og hjem. Dette etter ordre fra påtalejurist. Det framgikk av anmeldelsen at han ble tatt med til blodprøvetaking.

– Straffansvar var foreldet

Spesialenhetens etterforskning viste at påtalejurist besluttet pågripelse, kroppslig undersøkelse og ransaking av mannens hjem, etter at tjenestepersonene på stedet hadde gjennomført tegn- og symptomtest av ham.

– Spesialenheten mener at det ikke var adgang til husransaking og at beslutningen om ransaking av mannens hjem var i strid med Riksadvokatens presiseringer om tvangsmiddelbruk i narkotikasaker. Det ble ikke tatt stilling til om dette representerte grovt brudd på tjenesteplikt, fordi det ikke var holdepunkter for at politiadvokaten hadde opptrådt forsettlig. Eventuelt straffansvar for grovt uaktsom tjenestefeil var foreldet. Straffeforfølgingen mot politiadvokaten ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, heter det i Spesialenhetens avgjørelse.