I forslaget til ny arealplan som er på høring foreslår formannskapet i Vestvågøy, som er politisk styringsgruppe for planen, at 734 mål i området omreguleres fra landbruk, natur og fritid (LNF), og til næringsformål og havneområde. Området ligger ved innseilingen til Buksnesfjorden, mellom Ballstad og Gravdal. Dette er det desidert største nye næringsarealet som er avsatt i forslag til ny arealplan.

– Oppdaget tilfeldig

– Vi oppdaget dette helt tilfeldig. Ingen har kontaktet oss grunneiere. Vårt inntrykk er at mange av politikerne heller ikke oppdaget at et så enormt stort friluftsområde kan bli omdisponert til næring og havn, sier en av grunneierne, Bjørg Arntzen.

I konsekvensutredningen fra administrasjonen trekkes det fram at næringsetablering og havn vil utløse ny aktivitet, støy og bruk i området:

«Forurensing (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann). Havn og utfylling i sjø, med tilgang til strandsonen, vil medføre større terrenginngrep og tilrettelegging, totaltransformasjon fra arealet i dag». Bruksendring til havn vurderes å gi store terrenginngrep, og redusere rekreasjonsbruken i området i dag. Behovet for ny havn er ikke vurdert, jf. havnetilbudene i Gravdal- og Buksnesfjorden. Ny havn og kai ønskes for å kunne ta imot større fartøy. Nautiske vurderinger er ikke gjennomført».

Smertegrense

– I realiteten snakker vi om opp mot tusen mål som kan bli omdisponert, hvis ikke politikerne stopper dette. Det skal bygges vei, vanntilførsel, strøm og annen infrastruktur. Indre Buksnesfjorden vil bli rasert. Hvis dette skal bli en ny cruisebåthavn, er smertegrensen for cruisebåttrafikken nådd. En slik utbygging vil være å forringe opplevelsene til de som besøker Lofoten. Et slikt inngrep handler ikke bare om dette området, men om hvordan Lofoten skal være, mener Arntzen.

Grunneierne har protestert på forslag, med brev til administrasjonen og politikerne. Grunneierne mener kommunestyret under behandlingen i mars ikke ble gjort godt nok kjent med omfanget av arealet som foreslås omregulert. De mener forslaget også bryter med nasjonale og kommunale forventninger og retningslinker når det gjelder klimautslipp, forurensning og bevaring av kystlinjen.

– Lovligheten ved å ødelegge et så stort areal av uberørt natur er det tvilsomt at et lokalt kommunestyre kan gjøre valg om, heter det i brevet.

– Framtidsmulighet

Ordfører Remi Solberg viser til at høringsprosessen skal avklare hvilke områder som skal følge planen videre, og hvilke som skal tas ut. Solberg var for øvrig en av flere kommunestyremedlemmer som ble erklært inhabil da planen ble førstegangsbehandlet og sendt på høring i mars. Årsaken er at hans kone har sendt flere innspill til planforslaget.

– Siden høringsrunden går nå er jeg lite komfortabel med å kommentere innspill. Grunneierne gjør det helt riktige med å levere sin uttalelse i høringsrunden.

– Hvorfor har dere som politisk styringsgruppe levert forslaget?

– Først og fremst fordi vi må tenke langsiktig arealbehov, i et perspektiv på 15-30-40 år. Om området er egnet til næring/havn vet vi ikke fordi det ikke er undersøkt. Du kan si at dette er en framtidsmulighet som vi ønsker å holde åpen. Vi forventer reaksjoner når et så stort område foreslås omdisponert, sier Solberg.

Høringsfristen til arealplanforslaget er 3. juni, før administrasjonen skal utarbeide sitt forslag som politikerne behandler til høsten.