Det som i denne omgang skal asfalteres, er kjøreveien og tilhørende gang- og sykkelvei fra Strømbrua langs Strandveien og opp Villaveien, altså den lokalt omtalte Larsenbakken og nesten fram til veikrysset mot Åsveien, forteller anleggsleder Håvard Helmersen i Svenning AS til Lofotposten.

Arbeidene med sluttføring før asfalteringen gjøres mandag og tirsdag, sier Helmersen.

Villaveien i rute

Han sier at arbeidene med andre trinn av opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs Villaveien er i full gang, og i rute. Dette anleggsarbeidet skjer videre fra krysset mellom Villaveien og Åsveien og framover mot Røde Kors sitt klubbhus nede ved Sommertjønna. I dette området er det kun anledning for beboerne å ferdes med bil, da Villaveien fra Strandveien til Einar bergs vei er stengt for gjennomgangstrafikk i anleggsperioden til sent i høst.

I overgangen mellom Villaveien og Knutvikveien har man allerede fått anlagt to nye rørkummer som en start med ny rørgate videre vestover langs Villaveien, da med start fra det tekniske anlegget til Knutvika boligfelt, som ble nylagt med moderne plastledninger sommeren 1982 da boligfeltet ble opparbeidet av Mesterhus Bodø AL.

Håvard Helmersen hos Svenning AS sier at det trolig blir en hel del sprengningsarbeid for ny rørgate langs Villaveien fra Sommertjønna og fram til krysset til Åsveien lenger vest, men beboerne er varslet om dette av kommunen i forkant.

Vis hensyn

Helmersen sier videre at folk må forvente at det både onsdag og torsdag vil pågå asfaltering og kjøring med store og tunge kjøretøyer i området Strømbrua, Strandveien og Villaveien, så man ber folk vise hensyn ved kjøring til og fra Stranda og Knutvika.

Leder for teknisk drift i Vågan kommune, Svein Christiansen, sier at kommunen er blitt enig med entreprenøren Svenning AS om at asfalteringen starter først kl. 09.00 onsdag morgen, slik at den store rushet til skole og jobb i byen er unnagjort om morgenen.

Og deretter blir det manuell dirigering av trafikken i kun ett kjørefelt forbi området ved Strømbrua inntil man har asfaltert ferdig Strandveien fra Strømbrua og forbi krysset ved Larsenbakken.

Man regner med at når det er skoleslutt og jobbslutt onsdag, så vil asfalteringen langs Strandveien fra Strømbrua til starten på Larsenbakken være ferdig, og Strandveien kan åpnes i begge løp. Men at det fortsatt må vises hensyn da tungtrafikk må gå til og fra Villaveien, til hele den første delen av denne kommunale veien er ferdig asfaltert torsdag.

Kongsvatnveien!

Christiansen sier at man ikke ønsker at trafikken til og fra Stranda og Knutvika alternativt skal gå via Kongsvatnveien til Osan, da det også der arbeides fysisk med tilrettelegging av den kommunale veien langs Lille Kongsvatnet, en vei som skal stå ferdig i slutten av juni i år.