Gå til sidens hovedinnhold

Svar på leserinnlegg fra Hans Rørtveit

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Lofotposten 3. november stiller Hans Rørtveit en del spørsmål om den midlertidige anleggsveien som Lofotkraft har anlagt fra E10 i Åvika til Marithaugen. Veien er anlagt i forbindelse med at vi legger ny høyspentkabel til Kabelvåg, og Vågan kommune legger ny hovedvannledning i samme grøft.

Om saksbehandlingen: Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En anleggsvei - selv om den er midlertidig - er i strid med dette formålet. Som byggherre i prosjektet måtte Lofotkraft derfor søke om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven for å kunne anlegge veien.

Søknaden om slik dispensasjon ble derfor sendt til Vågan kommune, Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, den 08.11.2019. Både Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen og Sametinget har gitt høringsuttalelser om tiltaket.

Vågan kommune behandlet søknaden om dispensasjon i mars 2020. Da ble hensyn til vann, landbruk, Natur/miljø/landskap/kulturminner samt Friluftsliv/barn og unges interesser vurdert. Vedtaket der dispensasjonen ble innvilget, er datert 18.03.2020 og har vedtaksnummer D- 098/20.

I vedtaket heter det bl.a.: «Tillatelse av midlertidig anleggsvei berører ikke viktige miljø- eller samfunnshensyn. Omsøkt tiltak vurderes å ikke sette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side. Vegen er av midlertid karakter og tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Utbygging av teknisk infrastruktur med el-ledning og vannledning er viktige tiltak. Samfunnsmessige fordeler vurderes å være klart større enn ulempene.» (vår utheving).

Informasjon Som Hans Rørtveit skriver, så publiserte Våganavisa en sak om gravearbeidene og den midlertidige anleggsveien (25.03.20). Vi publiserte også en sak på vår hjemmeside, www.lofotkraft.no, med informasjon om prosjektet og lenke til kart over planlagt gravetrasé. Både Våganavisa og vi la også ut informasjon på våre respektive Facebook-sider.

Sikkerhet på anleggsområdet er entreprenørens ansvar. På anleggsområdet foregår både skogrydding, sveising, og arbeid med anleggsmaskiner - også utenom ordinær arbeidstid. Når entreprenøren nå har valgt å sette opp adgang forbudt-skilt, er det av hensyn til sikkerhet for publikum, og for å forebygge ulykker med personskader.

Sammenlikningen med arbeidet på gang- og sykkelstien langs E10 i fjor høst mener vi er lite relevant. Der kunne entreprenør stenge av anleggsområdet med fysiske sperringer. Nå må vi i stedet «sperre» med skilt.

Ønske om permanent vei Lofotkraft er kjent med at enkelte lag og foreninger ønsker at den midlertidige anleggsveien skal bli permanent. Vi er også kjent med at noen av disse har tatt et initiativ overfor grunneier, Opplysningsvesenets Fond (OVF), samt Vågan kommune, for å undersøke om dette lar seg gjøre. Vi vil understreke at Lofotkraft ikke er en part i denne diskusjonen. Forutsetningen for dispensasjonen vi fikk, var at den midlertidige anleggsveien skulle fjernes innen 1. kvartal 2021, og det er det vi forholder vi oss til. Om veien skal gjøres permanent er det altså andre aktører som avgjør.

Vi beklager at selve anleggsområdet i en periode framover må anses som stengt for publikum. Beslutningen om dette er altså tatt av hensyn til sikkerhet for turgåere og brukere av marka.

Kommentarer til denne saken