Odd Eskil Andersen etterspør i et leserinnlegg i Lofotposten den 23. august svar på en del spørsmål han mener er ubesvart etter et intervju med meg i Lofot-Tidende. Bakgrunnen for intervjuet med meg var et leserinnlegg fra Andersen i Lofot-Tidende 21. februar.

Les også

Nå er det vanlige folks tur - til å bli flådd

Nettselskapets oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten

Lofotkraft AS har siden 2009 investert ca. 1,7 milliarder kroner i oppgradering av strømnettet i Lofoten. Det gamle nettet var nedslitt, og hadde ikke kapasitet til å overføre nok kraft på en sikker og stabil måte til innbyggere og næringsliv i Lofoten - rett og slett sørge for at det er lys i husan.

Det er kostbart å bygge og drifte strømnett i Lofoten. Regionen vår består av øyer, høye fjell og dype fjorder, og klimaet er utfordrende.

Strømnettet er 100 % brukerfinansiert. I Lofoten er vi få kunder å dele regningen på. Derfor har investeringene i nytt strømnett ført til at Lofotkraft AS i dag er blant de 10 selskapene med høyest nettleie i Norge.

Flere og mer langvarige strømbrudd uten nytt strømnett

Vi kunne holdt nettleien lavere. Da måtte vi utsatt investeringene, eller bare gjennomført deler av dem. Det hadde ført til at vi ville opplevd flere og mer langvarige strømbrudd. Det hadde heller ikke vært nok kapasitet i nettet til å dekke behovet næringslivet i Lofoten faktisk har for strøm til nyetableringer og utvidelser.

Vil elektrifisering medføre høyere nettleie?

Svaret kan bli både NEI og JA. Vi tror mest på NEI.

NEI: Lofotkraft har oppgradert hovednettet gjennom et investeringsprogram som startet i 2009, og som avsluttes i år. Elektrifisering vil føre til økt strømforbruk de neste tiårene. De nye linjene og sjøkablene vi har bygd, er dimensjonert for å håndtere forventet økning i strømforbruket.

Hvis elektrifiseringen gjennomføres slik at kapasiteten i linjene blir bedre utnyttet, blir det flere kilowattimer å dele den totale regningen på, og nettleien vil gå ned.

Et godt eksempel på dette er at Lofotkraft i år har mottatt en bestilling på 7 MW leveranse fra en av våre kunder. Dette er en stor leveranse i Lofoten. Bestillingen kan leveres gjennom eksisterende nett uten at vi må oppgradere dette, og ved at tilleggskomponenter betales av kunden selv(anleggsbidrag). Denne bestillingen er så stor at nettleien vil gå litt ned.

Konklusjon: Hvis vi får større bruk av det eksisterende nettet, vil det medføre en lavere nettleie for deg og meg.

JA: Hvis elektrifiseringen fører til at Lofotkraft AS må bygge mye nytt nett, og/eller oppgradere eksisterende nett, vil det mest sannsynlig medføre en stabil eller økende nettleie. Men dette er lite trolig. Fordi:

Det grønne skiftet vil trolig føre til at fremtidens energimix består av både elektrisitet, hydrogen, gass og fossilt brennstoff. Elektrisitet blir neppe den eneste energibæreren. Dette vil begrense behovet for bygging av nytt nett, og/eller oppgradering av eksisterende nett.

Med smart teknologi kan kundene styre strømforbruket sitt og bidra til at vi får utnyttet kapasiteten i strømnettet bedre. Et godt eksempel på dette er lading av el-bil. Stadig flere, også i Lofoten, vil anskaffe elbil. Hvis «alle» i et boligområde skal lade el-bilen samtidig, kan det bli for lite kapasitet i nettet lokalt på enkelte tider av døgnet. Ved bruk av smart styring kan dette trolig løses ved at annet forbruk automatisk blir koblet ut, eller ved at ladningen styres til natten, når det er god plass i nettet.

Derfor tror vi at elektrifisering, dersom den styres rett og gis de riktige incitamentene, ikke vil medføre økt nettleie. Snarere tvert imot.

Befolkning og næringsliv i Lofoten tar grep om elektrifiseringen

I sommer svarte hver tredje innbygger på Lofot-undersøkelsen at de planlegger å bytte til el-bil, og stadig flere av våre besøkende bilturister etterlyser ladestasjoner til sine el-biler. Lokale og nasjonale næringslivsaktører tar også grep for å tilpasse seg et fremtidig lavutslippssamfunn, det være seg turistnæringen, transportnæringen, entreprenører, bilprodusenter og flyoperatører.

For at overgangen til et framtidig lavutslippssamfunn skal gi positive effekter for våre kunder og eiere, mener vi det er riktig at vi alle inntar en offensiv holdning til det grønne skiftet, og forsøker å utnytte mulighetene som ligger i det.

Konsernet Lofotkraft har to roller i prosjektet De Grønne Øyene. Det ene er å bidra til at vi får best mulig utnyttelse av den infrastrukturen som allerede er bygd ut i Lofoten, når strømforbruket øker framover. Det andre er å forøke å utnytte de kommersielle muligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Det kan gi større overskudd i konsernets øvrige datterselskap, og dermed høyere utbytte til eierne. Det igjen vil sannsynligvis komme deg og meg til gode, i form av bedre tjenestetilbud i Lofot-kommunene.

Jeg vil tro at det er bedre at lokale aktører utnytter de kommersielle mulighetene som ligger i det grønne skiftet, enn at all verdiskapningen forsvinner ut av regionen.

La oss bruke kreftene på utvikling av Lofoten

Til sist har jeg et lite hjertesukk: Jeg har full respekt for at noen er uenig i at klimaendringene er menneskeskapt, og at de har sine politiske oppfatninger av energispørsmål, monopoler og beslutningsprosesser. Men jeg håper vi alle kan bidra til å skape en debatt som handler om mulige veivalg, og hvorfor vi ønsker å velge den ene eller den andre veien, framfor å karakterisere hverandre. For elektrifiseringen i Lofoten er i full gang - både pga. pålegg fra myndighetene, og som følge av initiativ fra næringslivet. Bedriftene i Lofoten ser hva som må til for å være konkurransedyktig i framtiden.

Etableringen av prosjektet De Grønne Øyene har vært en åpen prosess. Så vidt meg bekjent er prosjektet godkjent av samtlige kommunestyrer i Lofoten. Disse er demokratisk valgt.

Videre er det ingen i Lofotkraft AS som har noen intensjon om å «flå» noen. Nettselskapene i Norge er strengt regulert av myndighetene, og nettleieprisene fastsettes etter rammer fra NVE.

Eierne av Lofotkraft AS (nettselskapet) har ikke tatt ut utbytte fra dette selskapet i perioden 2006 – 2020. Alt som kundene har betalt i nettleie i denne perioden har gått til drift og investeringer i strømnettet. Vi kan heller ikke bruke nettleien til å drive prosjektet De Grønne Øyene (eller lignende), eller til å forfordele eller subsidiere våre kommersielle selskaper.

At Lofotkraft som monopolist arbeider for optimal utnyttelse av allerede eksisterende infrastruktur mener jeg er til det beste for våre kunder og eiere, og ikke en fordekt måte å flå noen på. Tvert om; hvis vi lykkes, kan det bidra til lavere nettleie på litt sikt - og dermed til bedre rammevilkår for innbyggere og næringsliv i Lofoten.

Fakta

Lofotkraft AS er nettselskap med monopol på å drifte strømnettet i Lofoten. Selskapet er eid av Lofotkraft Holding AS (85%) og KLP (15%).

Norges Storting har vedtatt at Norges skal redusere klimagassutslippene med minst 50% og opp mot 55% innen 2030, fra utslippsnivået i referanseåret 1990.

Regjeringen har vedtatt av salget av nye personbiler etter 2025 skal være fossilfri.

Regjeringen har vedtatt at alle fergesamband skal være fossilfrie f.o.m. 2025.

Flere av verdens bilprodusenter har vedtatt kun skal produsere fossilfrie personbiler, deriblant:

  • Volvo (2030)
  • BMW (2024 – stopp produksjon av forbrenningsmotorer)
  • Audi (2033 – stopp produksjon av forbrenningsmotorer)
  • Hurtigruten har anskaffet skip som krever landstrøm, og som i fremtiden mest sannsynlig også vil kreve lading.