Fem ordførere og en varaordfører i Lofoten ba Utlendingsnemnda om å korte ned innreiseforbudet til Ahmad Charafeddine fra fem til to år. Firebarnsfaren fra Fygle ble utvist i april 2019 etter å ha bodd i Norge i 22 år. Han var en ressurs i lokalsamfunnet og en uunnværlig omsorgsperson for barna sine.

Oppfordringen fra ordførerne til UNE var ganske enkelt å be forvaltningen følge loven, slik Stortingert har vedtatt. Utlendingsloven paragraf 14.2 sier at innreiseforbud skal som hovedregel ikke settes til mer enn to år når utlendingen har barn i Norge. Lagmannsretten, som ga UDI betinget medhold i utvisning, sa ingenting om lengda.

Barn har rett til familieliv. Barn skal ikke skilles fra foreldrene uten at det er til barnas beste. Det følger av Barnekonvensjonen og Grunnloven. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som angår dem.

Dette vet UDI. Man kan derfor stille spørsmål ved hvem som begår den største uretten; Ahmad som oppgav uriktig opplysning som mindreårig om hvor han kom fra, eller den norske staten som krenker barns lovfestede rettigheter.

UDI har avslått søknaden om nedkorting av innreiseforbudet med følgende begrunnelse: ”Det at barn kan bli sterkt følelsesmessig preget av utvisningen er imidlertid noe som er normalt i slike situasjoner. Det må dermed noe særskilt til utover dette”. De kunne like gjerne skrevet: ”Det er helt normalt at UDI og UNE bryter Barnekonvensjonen, og det vil vi fortsette med”.

Dersom våre ledende politikere ikke ser det som sin oppgave å beskytte sårbare mennesker og sikre deres behov, er de ikke skikket til å ha makt. Som et minimum bør vi kunne forvente at våre folkevalgte gjør alt de kan for å forhindre at forvaltningen utøver en praksis som skader barn og krenker deres grunnlovsfestede rettigheter. Barn skal ikke straffes for feil foreldre har gjort!

Gunnar Aarstein