Det mener rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna. Hun er tydelig på at jo eldre og mer modne barna er, jo mer har de krav på privatliv, også på nett.

– At barn skal ha rett til privatliv og personvern, det er et viktig prinsipp i barnekonvensjonen, sier Kaja Hegg. Hun bruker et eksempel – dersom barn søker på sensitiv og personlig informasjon, for eksempel omkring egen legning, da har barnet krav på å holde dette privat og for seg selv.

Ingen har rett til å blande seg inn i og få vite noe om den type sensitiv informasjon. Dette gjelder også foreldre.

Men retten til barnets privatliv trumfer ikke alt. Barnekonvensjonen har flere prinsipper, og noen av disse konkurrerer med hverandre, påpeker Hegg. Eksempelvis så kan retten til beskyttelse noen ganger overgå retten til privatliv:

– Retten til privatliv må sees i forhold til alder og modenhet.

Jo yngre barna er, jo viktigere er det at foreldre har oversikt og følger med. Motsatt er det på den andre enden av skalaen, når barna nærmer seg myndig alder. Men ta et eksempel, når barnet er ti år, da er det greit at foreldrene vet hvem barnet er i kontakt med på nett. Men som 17-åring bør jo ikke barna tvinges til å legge ut informasjon til foreldrene på samme måte.

– Det viktigste prinsippet er uansett barns rett til beskyttelse og trygghet, påpeker Hegg.

Hun mener at hvis foreldrene har en oppriktig grunn til å tro at barna er i kontakt med noen som kan skade dem, da kan foreldre bryte personvernet, fordi det er viktigere å beskytte barna:

– Barnekonvensjonen sier ingenting om hvilke prinsipper som har forrang, så prinsippene kan stå i spenningsforhold til hverandre, sier hun.

I fjor var det en debatt omkring en tenåringsfar som gikk inn på profilen til sønnen som var involvert i en del illegale rusmidler. Hegg mener at det var riktig av faren å tre fram på denne måten, fordi han var bekymret for sønnens narkotikakjøp. Men i dette tilfellet lå det en god grunn i farens handlinger:

– Det er helt feil å gå inn på barnets profil om man bare er nysgjerrig og har lyst til å snoke. Da er det galt, og man tråkker over privatlivets grenser. Men har man en god grunn, da skal man beskytte barna. Så det finnes ingen fasit her, man må vurdere handlingen etter barnets behov og interesser, sier hun.

Klar beskjed og avtaler på forhånd er også viktig, mener Hegg. Hun sier at dersom man som forelder først skal gå inn og se over barnas nettaktiviteter, ja da er det viktig å lage avtaler med barna på forhånd. Man må også snakke om hva man gjør og hvorfor man gjør det.

Tillit er avgjørende for at barna skal fortelle om ting som er vanskelig, sier Hegg. Hvis man hele tiden overdriver og sjekker nettaktiviteten til barna, da kan man overkjøre dem litt. Noen ganger sjekker barn og unge opp informasjon som er sensitiv og privat for dem, da har de rett til å holde dette for seg selv. Barn har sine rettigheter og de må man respektere. Og det å tråkke over barnas rettigheter på nett, det kan gi konsekvenser:

– Hvis man ikke viser respekt ovenfor barnet, så kan de overføre samme oppførsel til barna med å snoke på andre. Uansett så vil barna finne utveier ved å skape hemmelige profiler som foreldrene ikke vet om. Ironien er at foreldrene mister kontroll ved å være for overvåkende. Det mest uheldige er at man mister muligheten til å bygge opp et tillitsforhold til barna.

Hegg presiserer også at foreldre er forskjellige, og praktiserer regler ulikt, og bra er det. Men overordnet er det viktig at foreldre setter seg som mål å respektere barnets privatliv på nett:

– Hvis man ikke er overbevist om at barna er modne for mobilbruk, så er det kanskje greit å stå imot presset om at «alle andre har» og heller vente litt. Det samme aspektet gjelder når barna skal bruke Instagram og sosiale medier generelt. Presset om å stå imot kan bli sterkt, da er det desto viktigere at man kommer sammen som foresatte og blir enige om felles kjøreregler. (ANB)