Gå til sidens hovedinnhold

Tips vedrørende håndtering av varsling i kommunal sektor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For en tid tilbake valgte jeg å bli en varsler, ved å si ifra om kritikkverdige forhold på en arbeidsplass i Vågan kommune. Saken avstedkom mange erfaringer. Basert på disse erfaringen har jeg her formulert 15 råd, som jeg mener kan være nyttige i håndteringen av framtidige varslingssaker.

15 kvalifiserte råd

1. Av og til vil ledelse, også i kommunal sektor, oppleve at det varsles om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Ha gode rutiner for varsling, og ivareta varsleren, slik lovverket krevet.

2. Ved bruk av faktaundersøkelse for å kartlegge hva som har skjedd: benytt kun seriøse konsulenter til gjennomføringen av faktaundersøkelsen og skriving av påfølgende rapport.

3. Krev alltid skriftlig dokumentasjon på alle påstander rettet mot personer som deltar eller omtales i faktaundersøkelsen.

4. La alltid de intervjuede og andre impliserte få sine juridiske rettigheter ivaretatt gjennom prinsippet om kontradiksjon (se note) ved påstander rettet mot dem i faktaundersøkelsen.

5. Tillat aldri konsulentene å lyve i faktaundersøkelsens rapport om at kontradiksjon har funnet sted i forbindelse med intervjuene. Be heller aldri konsulentene om å lyve. Slike metoder er til forveksling lik metodene i autoritære regimer som Norge ikke ønsker å sammenligne seg med.

6. Dersom kommuneadministrasjonen får en krass, skriftlig reaksjon fra enkelte intervjuede om at kontradiksjon ikke har funnet sted i forbindelse med faktaundersøkelsen; se til at de intervjuede blir innkalt til et møte, undersøk saken og beklag det inntrufne. Rykk deretter tilbake til pkt. 2.

7. Ikke forsøk å holde rapporten etter faktaundersøkelsen hemmelig, ved å nekte de intervjuede innsyn. Dette er ikke tillatt. Når de intervjuede, etter hvert – selv om det skulle ta flere måneder – får innsyn, vil rapportens innhold og konsulentenes løgner om at kontradiksjon har funnet sted, komme for en dag. (Jfr pkt. 2-5).

8. Bli aldri fristet til å gjengjelde den opprinnelige varslingen ved å bruke manglende kontradiksjon, samt nekte innsyn i rapporten, som metode. En slik metode med hemmelighold kan selvsagt gjøre det mulig for de personer i ledelsen som det opprinnelig ble varslet om, å servere de mest absurde, udokumenterte påstander mot varslerne, samt komme med en lang rekke løgner i nevnte rapport, i den tanke at dette aldri vil komme varslerne til kunnskap. Bemerk: Synsing og slarv ligger ikke innenfor definisjonen av begrepet dokumentasjon. En metode som her skissert kan kanskje være svært fristende å ty til i de tilfeller der faktaundersøkelsens hovedfokus er å gjengjelde varslingen, men den er like fullt uetisk og ulovlig. (Se pkt. 3-6 og 7, samt note)

9. En faktaundersøkelse vil av og til være skrevet som et svar på et pålegg fra Arbeidstilsynet. Vær spesielt oppmerksom på at det å føre også Arbeidstilsynet bak lyset ved å lyve om at prinsippet om kontradiksjon er ivaretatt, understreker ytterligere alvorlighetsgraden i å benytte en metode som nevnt i pkt. 9. I de tilfellene at varslerne har en åpen og tillitsfull dialog med Arbeidstilsynet, vil skadeomfanget kunne begrenses noe ved at varslerne skriver et tilsvar til rapporten der løgnene tilbakevises ved ubestridelig dokumentasjon. Varslerne kan da samtidig dokumentere overfor Arbeidstilsynet at kontradiksjon ikke har funnet sted. Vær oppmerksom på at når ledelsen og konsulentene bløffer også for Arbeidstilsynet, forteller dette på en forbilledlig måte hvorfor tilsynet tar såpass solide tak i enkelte varsler de mottar om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

10. Arkiver rapport og intervjuedes (herunder varslernes) tilsvar med tilhørende dokumentasjon i samme fysiske mappe i den aktuelle kommunale avdeling sitt interne arkiv. På den måten bidrar man til at ingen har tilgang til faktarapporten uten også dens tilsvar. Dette svært viktige tiltaket vil kunne vanskeliggjøre at for eksempel de personer i ledelsen som det ble varslet om, misbruker en rapport laget etter den tvilsomme metoden nevnt under pkt. 9, for å sverte varslerne lenge, lenge, ja kanskje flere år etter at saken er avsluttet.

11. Bemerk: Gjengjeldelse mot varslere er aldri tillatt.

12. Alle lokalpolitikere i alle partier bør være årvåkne for hvilke grove rettighetsbrudd som faktisk kan finne sted i kommunal sektor, samt bidra til at slike overgrep og gjengjeldelser ikke skjer. Dette kan gjøres ved å kvalitetssikre prosesser i oppfølging av varslingssaker.

13. Husk: det å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er en rett, og i noen tilfeller en plikt alle arbeidstakere har.

14. Bland aldri snørr og barter.

15. Lær pkt 1-14 utenat, og følg dem. Alltid.

Note: «Kravet til kontradiksjon på et hvert trinn innebærer at vedkommende blir forelagt den informasjon i saken som måtte omhandle en selv og at en gis anledning til å komme med kommentarer eller korrigerende opplysninger som følger av rapporten. Dette er viktig for hvilken troverdighet rapporten vil ha i ettertid.» (Kilde til noten: Utfordringer ved faktaundersøkelser, Arild Jebens og Helene Dorans, nettstedet juristforbundet.no)

Kommentarer til denne saken