SV-lagene i Lofoten var tidlig ute med oppmerksomhet rundt de negative sidene av AirBNB og andre tjenester for korttidsutleie. Fra å være de eneste i landet som kritiserte AirBNB er det blitt mer og mer fokus på problemstillingene. Sist ut var NHO Reiseliv som krevde sterkere reguleringer av AirBNB. NHO Reiseliv viser til at over 50 prosent av turistutleien i Lofoten går via AirBNB, og da fikk også de det plutselig veldig travelt med å ønske reguleringer.

Vi vil i dette innlegget legge frem Flakstad SVs plan for å få en god utvikling av boligsektoren og en god politikk rundt korttidsutleie. AirBNB har klare negative sider, men det finnes sider ved AirBNB som styrker lokalsamfunnene vår. I lokallaget og på våre medlemsmøter har vi hatt diskusjoner rundt hvordan vi skal løse utfordringene rundt AirBNB.

Det mest negative med AirBNB er når hus og boligenheter blir kjøpt opp utelukkende for korttidsutleie eller når boliger og leilighet blir frarøvet langtidsmarkedet og leid ut til besøkende. Dette gjør også at boligmarkedet får et ugunstig prisnivå. Dette går igjen utover de med minst betalingsevne. På den positive siden bidrar AirBNB til en viktig inntekt for huskjøpere eller husbyggere hvor de kan kalkulere med inntekter via utleie til turister. Det er også svært positivt at mange gamle bygninger blir vedlikeholdt rundt om på steder som normalt er mindre attraktivt å etablere seg på

Dersom vi blir valgt inn i kommunestyret ønsker vi å prioritere å finne gode ordninger for boligmarkedet. Flakstad en attraktiv kommune å bo i. Fiskeri og reiseliv har skapt mange arbeidsplasser i kommunen, og kommunen har nærhet til Leknes hvor det finnes mange arbeidsplasser. Å tilrettelegge for at flere skal bo her er en viktig oppgave for politikerne fremover.

I korte trekk ønsker Flakstad SV å:

Sikre at boliger og leiligheter som er regulert til bolig blir brukt til boligformål, og ikke til næringsformål via utleie på AirBNB. Slik vil vi unngå at det blir attraktiv å kjøpe opp hus med boligformål for korttidsuleie.
At boligeiere tilrettelegger for korttidsutleie av egne rom i eget hus opplever vi som svært positiv, og vil oppmuntre til dette. Likeledes er det uproblematisk at huseiere leier ut deler av huset ifm. ferieavvikling og lignende.
Vi ønsker å følge en svært restriktiv linje for å omklassifisere bygninger fra boligformål til ferieboliger. Dersom et hus skal reguleres tilbake fra et feriehus til en bolig er det i praksis nødvendig å oppgradere huset etter gjeldende byggestandard. Dermed betyr det at de fleste gamle feriehus er tapt for boligmarkedet. Å regulere bolighus om til feriehus er dermed døden for mange bygder rundt om i Lofoten.
Vi registrerer at mange ferieboliger blir leid ut på AirBNB. I utgangspunktet er dette uproblematisk da de ikke har boligformål, men det hadde vært ønskere med mer like regler mellom profesjonelle utleieaktører og AirBNB for å sikre et likt konkurransegrunnlag. Ifm. med planarbeidet i Flakstad ønsker vi derfor å bidra med rådgivning og hjelp dersom man har fritidsboliger som man leier ut på AirBNB og vi har et mål om at flest mulig av disse får næringsformål.
Vi vil vurdere om et tak på antall dager hus leies ut, men ønsker først å gjennomføre tiltakene ovenfor slik at vi er sikre på å ha nok informasjon.

Det siste året har regjeringen kommet med flere avklaringer rundt kortidsutleie. Disse avklaringene innebærer i praksis at kommunene sitter med flere redskaper til å styre boligmarkedet. Samtidig trenger kommuner med mye turister enda flere redskaper for å sikre et godt boligmarked. Likevel er det avgjørende at boligeiere blir kjent med regelverket og utfordringene og styrkene som ligger i AirBNB-utleie. Derfor ønsker SV at det arbeides mer med informasjon til boligeiere - sammen med innbyggerne skaper vi best en god kommune å bo i.

Etter at kommunen har sørget for at reglene er kjent ønsker vi å bruke tid på tilsyn og kontroll av at reglene blir overholdt. AirBNB har blant annet rapporteringsplikt overfor enhetene, og vi mener det skal være muligheter for å kunne gjøre målrettede og effektive kontroller av korttidsutleie. Vi mener at modellen er enkelt og gjennomførbar. Utfordringene er de samme i hele Lofoten. Flakstad Kommune burde egentlig være så freidig at de inviterer de andre kommunene til et samarbeid for å ansette en prosjektstilling som arbeider med dette. Vår kommune er en av de kommunene i landet med størst utfordringer med kortidsutleie, og derfor kan det tenkes at vi bør ta initiativ til viktige felles grep for å bli en foregangskommune som løser utfordringene i Lofoten.

Flakstad SV ønsker alle besøkende og utleiere en god sommer, og vi ser frem til et godt samarbeid for å skape verdens beste kommune for både å bo i og for å besøke.