Vestvågøy og Lofoten er rik på eldre og nyere kulturminner. Utfordringen er å ta vare på disse. I forbindelse med at det skal utarbeides lokal kulturminneplan, har kommunen tatt initiativ til et kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern for hele Lofoten. Sivilarkitekt Inger Unstad på Leknes har skrevet utkastet til en henvendelse til Nordland fylkeskommune om at Vestvågøy ønsker å gjennomføre et forprosjekt med tanke på å etablere senteret.

– Mer makt og myndighet skal flyttes ut i kommunene. Fylkeskommunen har myndigheten i dag, men det er neppe enkelt å ha oversikt over kulturminner i alle Nordlands kommuner. Å ta hand om kulturminner bør ligge nærmere den enkelte kommune, sier Unstad til Lofotposten.

Om senteret blir etablert, og hvordan det skal organiseres, avgjøres i et eventuelt forprosjekt. Unstad mener en naturlig plassering vil være under Museum Nord.

Kompetanse

Hun trekker fram at lokal kunnskap om automatisk freda kulturminner er god, mens nyere kulturminner har vært lite påakta. Tapet av viktige kulturminner fra nyere tid har derfor vært omfattende. Forprosjektet skal kartlegge den kompetansen som i dag er tilgjengelig, samt avdekke mangel på nødvendig kompetanse for å nå vårt mål om å ta vare på våre viktigste kulturminner, og klargjøre hva et slikt kompetansesenter bør fokusere på, skriver hun.

Til Lofotposten bruker Unstad planlagt riving av to eldre bygg på Leknes. Begge er oppført i SEFRAK, et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge.

– Blant annet en klessjå. Det er få igjen av slike bygg, og absolutt verd å vurdere fredet. Et lokalt kunnskapssenter kunne ha gjort vurderingen. Derfor er det viktig å ha kunnskap og kompetansen så nær den enkelte kommune som mulig. Vår mangel på kunnskap om våre kulturminner fra nyere tid gjør planarbeider til tider komplisert. Slik oppstår konflikter som kunne vært unngått, og slik mister vi viktige kulturminner uten av vi skjønte det, mener hun.

Nytt forsøk

Unstad var med da Nordland fylkeskommune gjennom den videregående skolen på Leknes etablerte Golfstraumen kompetansesenter på slutten av 1980-tallet. Tanken var at kommunene i samarbeid med fylkeskommunen, skulle bygge opp et miljø med kunnskap og kompetanse på bygningshistorie og bygningsvern.

– Det ble utarbeidet en lærerplan der tømrere fikk opplæring i restaurering av eldre bygg. Det ble også lagt ned et betydelig arbeid med å dokumentere deler av vår rike bygningshistorie. Dette er noe vi ønsker å bygge videre på.