Vågan Arbeiderparti foreslo høsten 2019 at innslagspunkt for seriøsitetskrav skulle gjøres gjeldene for alle anbud eller kjøp av varer og tjenester over 500.000, - eks. mva. Videre foreslo vi at krav til lærlinger ble justert til 7 % ift., (fra 5%), arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger. Vi foreslo også at vekting av miljøkrav ved inngåelse av kontrakter innarbeides i seriøsitetskravene som en del av utarbeidelse av Klima og Miljøplan og vurderes opp mot kommunens samlede reduksjon av utslipp. Dette ble vedtatt mot Høyre, Frp og Venstre. Vi tar seriøsitetskravene i arbeidslivet på ekte.

Vi har vedtatt at Vågan kommune skal gå foran i arbeidet for et trygt og ordnet arbeidsliv, der hovedregelen er hele, faste stillinger. Det er også vedtatt at vi skal ha turnusordninger som fremmer trivsel og forutsigbarhet både hos ansatte og brukere, Kommunen skal videreføre avtale mellom kommunen og partene i arbeidslivet om at turnuser i kommunen ikke skal ha helgevakter mer enn hver 3. helg.

Vågan Arbeiderparti vil at Vågan kommune skal ha en attraktiv arbeidsgiverpolitikk som gjør at vi beholder og tiltrekker oss kompetent arbeidskraft. Vår hovedregel er at ansatte skal tilbys hele, faste stillinger og at denne andelen skal økes betydelig neste periode. Det er en selvfølge at de som ønsker deltidsstillinger skal kunne ha dette. Det kan være mange ulike årsaker til at man ikke ønsker å stå i en full stilling. Det er også viktig for oss å legge til rette for at kommunalt ansatte kan få ta desentralisert videreutdanning og jobbe med lønn under utdannelsen. Vi vil også se på muligheter for å videreføre stipendordninger.

Det er også viktig for Vågan Arbeiderparti å fremme mangfold og integrering. Det er et mål at flere innvandrere skal inn i arbeidslivet og at kommunen legger til rette for dette.

Alle våre ansatte skal føle seg trygge på at de blir hørt, verdsatt og at de kan ytre seg fritt.

Da er det viktig for oss at vi har en regjering som leverer og som setter søkelys på et trygt og godt arbeidsliv og som legger frem en kompetansereform. Det hjelper oss i kommunene at:

Arbeiderpartiet har styrket fortrinnsretten til økt stilling og styrket retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstillinger. Fagforeningsfradraget, som gjør det gunstigere å organisere seg, har blitt doblet. Arbeiderpartiet har og fornyet og forsterket arbeidsmiljøloven ved å stramme inn på adgangen til innleie og deltidsansettelser. Alle skal ha muligheten til ei lønn å leve av. Og ikke minst, det er innført pensjon fra første krone.

Godt valg!

Stem Vågan Arbeiderparti