Trond Løkke i turlaget henvendte seg i april i fjor til Kartverket for å få på plass "Dronningvarden" i de offisielle kartene.

Bakgrunnen er nettopp dronningens besøk og innvielse av varden "Dronningvarden" i 2016 på toppen av 530 meter høye Stortinden ved Årstein.

- Dette var en offisiell innvielse med ordførere, fylkesmann og politimester, lokal og nasjonal presse og flere hundre andre fremmøtte tilstede. Vesterålen Turlag og Lofoten Turlag hadde bygget en ny varde for anledningen på Stortindens høyeste punkt. Bakgrunnen for vardebyggingen på Stortinden var at Dronningen gjennom mange år har brukt området til en rekke private turer og ferier, og Stortinden fremstod som en favoritt blant toppene i området, skriver Løkke.

Besøket på fjellet har tatt seg kraftig opp siden varden ble innviet. Turlaget mener toppen for mange nå bare er kjent som "Dronningvarden". Derfor ser de gjerne at navnet også kan gjenfinnes i det offisielle kartgrunnlaget. Vesterålen Turlag ber om at varden/toppunktet får navnet "Dronningvarden" hos Kartverket.

- .Navnet Stortinden på fjellet forøvrig skal sjølsagt bestå, understreker Løkke.

Etter ei purring fikk turlaget svar nylig. Kartverket viser til at lovverket ikke ha regler for navnsetting av naturlokaliteter som med navn som ikke har oppstått på folkemunne. Lov om stedsnavn handler om å fastsette skrivemåten av nedarvede stedsnavn til offentlig bruk.

- Vi har ikke lovhjemmel til å fastsette skrivemåten av navn når stedsnavnet ikke er nedarva, skriver stedsnavnsansvarlig Aud-Kirsti Pedersen i Kartverket.

Verken kommunen eller Kartverket har rett til å gi noe i naturen navn. En kommune kan derimot gi tettsteder, grender, kommunale gater, adressenavn, bydeler, boligfelt, kommunale anlegg og kommunale bygg navn, viser Pedersen til.

Trond Løkke akter imidlertid ikke å gi seg. I en e-post til Lofotposten viser han til kontakt med fylkeskartsjefen i Bodø - og en mulighet til å gi naturlokaliteter navn - dersom man er helt sikre på at de ikke har navn fra før.

- Det er selve Dronningvarden vi ønsker å få vedtatt og kartfestet som nytt navn. Jeg har vært i kontakt med kommunen, og vi kommer til å fremme forslag overfor dem i nær fremtid.