Gårsdagens løsninger møter ikke distriktenes utfordringer. Vi må se fremover. Regjeringen har spurt de unge om hva som skal til for at de vil bo, arbeide og investere fremtiden sin i distriktene.

Høsten 2019 inviterte derfor regjeringen ti ungdommer fra hele landet til å gi råd om hva de mener skal til for at unge skal ha lyst til å bo og arbeide i distriktene.

Rådene vi nå har fått er tydelige: Utdanning og jobber er helt avgjørende for at unge skal se for seg et liv i distriktene. I tillegg vil de ha god infrastruktur, både digitalt og for transport, og tjenester og kvaliteter som hører til i et moderne samfunn.

Ungdommen peker på gode skoler, helsetjenester, trygg beredskap og møteplasser. Bedre infrastruktur som høyhastighetsnett, veier og kollektivtransport må også være en del av planen, slik at de kan holde kontakt med hverandre og verden omkring.

Jeg er imponert over den grundige jobben Ungdommens distriktspanel har gjort for å samle inn sitt kunnskapsgrunnlag. Rådene gir et godt bilde av hva unge i distriktene er opptatt av. Dette blir viktig i regjeringens videre arbeid. Ungdommen vår er fremtiden for distriktene. Og for at distriktene kan være den ressursen for Norge som vi ønsker, må vi ha folk til å bo der. Særlig unge og barnefamilier.

Til sommeren skal jeg legge fram tre distriktspolitiske strategier for vekst og utvikling langs kysten, i innlandet og i landets småbyer og tettsteder. Flere av ungdommens råd vil bli fulgt opp i arbeidet med disse strategiene.

Sterke bedrifter og levende lokalsamfunn er konkurransefortrinn for Norge. Vi har innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer i hele landet. Vi har sterke næringsmiljøer og et landsdekkende utdanningssystem. Dette er styrker vi skal bygge videre på for å møte de faktiske behovene i arbeidslivet lokalt.

Det er klare utfordringer for distriktene i årene framover.

Samtidig har distriktene store utviklingsmuligheter.

Jeg gleder meg til å ta ungdommenes råd videre inn i den viktige debatten om hvordan vi utvikler en moderne distriktspolitikk for fremtiden.