I møtet ble det kjent at Leknes kommer ut som det beste alternativet i en ny sammfunnsøkonomisk utredning. Det er gode nyheter for alle som ivrer for ny, felles storflyplass for Lofoten på Leknes. Det ble anslått at en storflyplass på Leknes vil kunne få rundt 300.000 passasjerer i 2026. Avinor anslår at rutetilbudet vil kunne bli syv til åtte avganger til Bodø med et 50 seters fly, og to avganger til Oslo.

Det er fortsatt tre alternativer som vurderes: 1. Storflyplass på Stokmarknes, nedleggelse av Svolvær Lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Skagen Stokmarknes. 2. Storflyplass på Leknes, nedleggelse Svolvær Lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Leknes. 3. Uendret flyplasstruktur, og veikonsept mellom Leknes og Fiskebøl, samt ny kryssing av Tjeldsundet.

I tillegg er det en såkalt 0-alternativ, å ikke gjøre noe med eksisterende lufthavner. Dette siden den nye Hålogalandsveien uansett vil gjøre reiseveien til Evenes kortere når den står ferdig.

Stokmarknes Lufthavn på Skagen kom dårligst ut av den samfunnsøkonomiske analysen lagt frem av Møreforsk tirsdag, med en negativ nytte på fem milliarder. Til sammenligning vil bygging av storflyplass på Leknes, med ny trase gjennom Borge, gi et samfunnsøkonomisk underskudd på 1,4 milliarder. Prislappen på innkortingen beregnes til ca. fire milliarder, det samme som utbedringer på dagens E10. Ny trase vurderes som mer lønnsomt sammen med storflyplass. Det ble også fremholdt at Leknes gir bedre geografisk balanse dersom en skal ha en stor flyplass i regionen enn alternativene.

Noe som også er verdt å merke seg, er de nye beregningene som er gjort av trafikkgrunnlag på Skagen, i Svolvær og Leknes etter at Hålogalandsveien etter planen skal stå klar i 2026. Denne vil innkorte kjøreveien til Evenes fra Svolvær med en time og 30 minutter. Uten en større flyplass i Lofoten vil det gi enda større lekkasje til Evenes når veien står ferdigstilt, noe som høyst sannsynlig vil gi et redusert rutetilbud for småflyplassene, særlig Skagen og Svolvær, ifølge Møreforsk sine beregninger.

I valgkampen i høst registrerte vi at det politisk hadde skjedd en endring i tilnærming til storflyplass for flere partier. Både i Vågan og på Vestvågøy var stemningen til felles storflyplass langt mer lunken enn hva vi tidligere har oppfattet. Mest overraskende var det kanskje at partilederdebatten til Lofotposten i Vestvågøy i september, viste at det bare var Ap og Høyre som klart og tydelig fortsatt ville jobbe for storflyplass. Dette har også Avinor merket seg, og det ble et tema i møtet tirsdag.

Det er mange faktorer som kan være med å forklare denne dreiningen. Klimakrise og miljøpolitikk er lenger frem på dagsorden. Elektriske fly på kortbanenettet har kommet inn som en mulig erstatter når Dash 8-flyene fases ut. Lokalt går debatten om hvor mange turister som er for mye for Lofoten, og bærekraftig utvikling. Det stilles spørsmål ved om større flyplass vil gi et dårligere tilbud i Lofoten enn hva man har med to flyplasser i dag. Man kommer heller ikke utenom at en utbygging på Leknes vil påvirke mange. I særdeleshet de 20-25 eiendommene som blir påvirket i grovskissen for det beste konseptet på Leknes, som Avinor la frem i møtet.

Ordførerne tok til ordet for å stå samlet i Lofoten etter møtet, men Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) vedgikk også at dette ikke bare er enkelt. Men man kommer ikke unna at nettopp det er en nøkkel for veien videre. Dersom den politiske stemningen til ny flyplass på Leknes er lunken, både i den potensielle vertskommunen for flyplassen og i Lofoten totalt sett, er det vanskelig å se for seg at det blir bygget storflyplass her selv om Avinor og Statens vegvesen skulle anbefale dette 1. februar. En kan vanskelig forestille seg at regjeringen vil bevilge penger til et så stort og kostbart prosjekt uten at det er forankret i et sterkt ønske lokalt.