Privatisering av vegvedlikehold i Vågan?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerRådmannens utredening viser flere fordeler enn ulemper ved at kommunens erfarne ansatte ved teknisk drift fortsatt har ansvaret for vedlikehold av kommunale vegnettet og at det like gjerne kan bli dyrere som billigere å konkurranseutsette mer enn i dag.

Bakgrunnen for rådmannens utredning er at kommunestyrets flertallsposisjon, bestående av Høyre, FrP, Venstre og Senterpartiet vedtok at Vågan kommunes veg- og vintervedlikehold vurderes utsatt for konkurranse. Rådmannen ble bedt om utarbeide konkurransegrunnlag for innkjøp av kommunens behov for sommer- og vintervedlikehold på kommunale veier. Konkurransegrunnlaget skulle definere de vedlikeholdsoppgaver som skal utføres, kvalitet på utførelsen og konsept for kvalitetsoppfølging.. Rådmannen fikk frist til 1.7 å utarbeide et slikt konkurransegrunnlag og det er svært interessante betraktninger å lese i rådmannens saksutredning så langt.

         I dag har Teknisk Drift i Vågan kommune ansvaret for alt av vedlikehold på de kommunale vegene, bortsett fra vintervedlikeholdet av vegnettet utenom Svolvær-Kabelvåg - Ørsnes-Kalle-Hopen, der i stor grad lokale maskinentreprenører (eller andre) har oppdraget.

Rådmannen problematiserer om man ved konkurranseutsetting og privatisering vil oppnå samdriftsfordelene og det samme økonomiske og utbyttet av «taus» kunnskap som vises i fleksibiliteten teknisk drift viser når de utfører ulike arbeidsoppgaver i dag.

I saksutredningen trekkes der fram at det i den kommunal drift finnes lokalkunnskap over de ulike veiene og tilstand på vegnettet som man ikke kan forvente at en eventuell anbyder utenfra har kjennskap til. Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig at det gjennomføres en mer detaljert kartlegging slik at dette synliggjøres dersom eventuell konkurranseutsetting gjennomføres. I en slik videre utredning ligger det å etablere en total oversikt over alle detaljene / objektene som inngår i vedlikeholdet, f.eks hvor mange meter stikkrenner har vi, hvor mange kummer, hvor mange kvadratmeter snuplass, hvor mange skilt osv osv. En oppdatering av hovedplan veg, samt en detaljert beskrivelse for vegvedlikeholdet, vurderes av rådmannen  som så omfattende at det er behov for å hente inn ekstern kompetanse for å få dette utført og rådmannen ber om en ekstrabevilging på 300 000 for å fullføre dette arbeidet.  

Videre vurderer Rådmannen at dagen organisering av vegvedlikeholdet, hvor man har valgt å samlokalisere flere tjenester i Osan, medfører positive samdriftsfordeler. Det foregår samarbeid mellom tjenestene, man benytter ulike lokaliteter sammen (kantine/verksted) mm. Det påpekes at det er vanskelig å si eksakt hvilken betydning et eventuelt opphør av denne samlokaliseringen vil medføre dersom vegvedlikeholdet konkurranseutsettes, men det er rådmannens vurdering at man per i dag oppnår fordeler, og at disse fordelene vil kunne bli redusert / forsvinne dersom en ekstern aktør skulle overta vegvedlikeholdet

Dagens ordning med å ha vegvedlikeholdet organisert innad i kommunen gir kommunen muligheter for å bruke de samme tjenestene til å få ordnet andre oppgaver litt på siden av selve vegvedlikeholdet: Teknisk drift rykker gjerne ut på ekstraordinære oppdrag hvor søppelbøtter ønskes plassert ut eller tømt, man bidrar til å sette opp juletrær til jul, rykker gjerne ut og strør litt ekstra på glatte veier dersom dette etterspørres osv. Det er ikke uten videre gitt at slike gråsoner som i dag utføres av teknisk drift, vil bli utført av en kontraktør som har gitt sin pris på basis av et bestemt og avgrenset grunnlagsdokument.

           Rådmannen peker på at deler av vegvedlikeholdet i kommunen langt på veg styres av erfaringer knyttet til de enkelte ansattes mangeårige fartstid i jobben, hva man i noen sammenhenger kan kalle en «taus kunnskap». Både når det gjelder sommer og vintervedlikehold så drives vegvedlikeholdet av svært erfarne mannskaper som i stor grad baserer sitt arbeid og sine vurderinger på lang erfaring og «taus kunnskap». Den mest rasjonelle bruken av de til enhver tid tilgjengelige ressursene vurderes ut fra et langt og bredt erfaringsgrunnlag som ikke uten videre er enkelt å verbalisere eller gjøre skriftlig. Rådmannen fremhever at all denne tause kunnskapen og erfaringen er dyrebar for kommunen, og bidrar i dag til at oppgaver løses innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser.

I tillegg mener rådmannen det vil kreves 2 til 3 ekstra stillinger til oppfølging av kvalitet og eksterne kontrakter på en skikkelig måte. Dette er ressurser vi mener man kan benytte bedre på andre områder. Ikke minst vil en privatisering få store konsekvenser for ansettelsforhold og pensjonensvilkår for de ansatte på teknisk drift.

Vågan Arbeiderparti er av den oppfatning at ytterligere konkurranseutsetting av vegvedlikehold er en dårlig løsning for kommunen og støtter ikke utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Det vi støtter er rådmannens forslag om en oppdatert hovedplan for vegnettet og at en mer detaljert beskrivelse av det totale vegvedlikeholdet. Dette arbeidet vil være nyttig og viktig for videre utvikling og kvalitetsforbedring av vegvedlikeholdet utført av de ansatte ved teknisk drift.

Lena Amalie Hamnes, 

Gruppeleder Vågan Arbeiderparti

Artikkeltags