En posisjon bestående av Høyre, Frp, Venstre og Senterpartiet skal styre Vågan Kommune de neste fire årene. Som det største opposisjonspartiet ønsker vi å være en aktiv og konstruktiv pådriver i det politiske arbeidet i kommunen og et korrektiv til posisjonen der vi er uenige.

Dette er vi ENIGE om:

Flere konkrete lokale politiske saker fra arbeiderpartiets program er det bred og tidvis tverrpolitisk enighet om. Følgende er saker fra vårt programarbeid som vi er fornøyde med at posisjonen, dog med noe annen ordlyd, har med i sin politiske programerklæring.

 • Bidra til økt samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og lokalt næringsliv
 • Arbeide for flere lærlinge- og praksisplasser i privat og offentlig sektor
 • Sikre høyhastighets bredbånd og mobildekning i hele kommunen
 • Finne bedre parkeringsløsninger i Svolvær sentrum deriblant utrede parkeringshus.
 • Utviklingsprosjekt etter modell av «Ny giv» - prosjekt i Austre Vågan vurderes for flere av kommunens bygdesamfunn.
 • Iverksette prosjekt «Renere og penere Vågan»
 • Etablere SKREI opplevelsessenter i Storvågan.
 • Fellesløft for økt tilrettelegging for friluftsliv, skilting, turstier og turkart
 • Videreføre arbeidet med miljøopprydding av Svolvær havn
 • Utvide samarbeidet med frivillige lag, foreninger og tilbydere av helsetjeneste spesielt med tanke på å fremme forebyggende folkehelsearbeid.
 • Veipakke Lofoten
 • Felles flyplass som tar ned jetfly
 • Arbeide for helårlig fergesamband Svolvær – Skrova – Skutvik
 • Grundig gjennomgang av hele organisasjonen i Vågan Kommune i samarbeid med ansattes organisasjoner.
 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk og levere et budsjett i balanse.

Dette er vi UENIGE om:

Punktene under viser noen områder der Vågan Arbeiderparti enten er uenige med posisjonen eller vi ønsker en tydeligere politikk:

 • Vågan Ap vil sikre en desentralisert skolestruktur i et langsiktig perspektiv. Vi ønsker ikke en utredning av ungdomsskolestruktur med tanke på restrukturering, slik posisjonen foreslår.
 • Vi sier nei til søndagsåpne butikker, dersom det blir opp til kommunene selv å avgjøre dette
 • Kommunen må etablere et flerkulturelt møtested for flyktninger, asylsøkere og fastboende i samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Vi ønsker ikke kommunesammenslåing, men utvidet samarbeid med kommunene rundt oss der det er hensiktsmessig.
 • Vi vil satse på kultursektoren og videre utvikling av kultur som næringsvirksomhet,
 • Vi ønsker ingen privatisering av kommunale kjernetjenester.
 • Beholde dagens markagrense for å sikre felleskapets bruk av marka som friområde
 • Tilrettelegge for offentlig/ private samarbeidsprosjekter for utvikling av botilbud for ungdom og eldre. Deriblant hybelhus for elever og studenter i videregående skole, fagskole og høyskole og etablere tilbud i Kabelvåg etter modell av Havly – kvartalet.
  Arbeide aktivt og utadrettet med tilrettelegging for nye etableringer og arbeidsplasser i kommunen
 • Planverk: vedta arealplan, områdeplan og kystsoneplan snarest, justere Svolvær Byplan og utarbeide kommunedelplan for Kabelvåg, deriblant regulere og tilrettelegge areal for næringsutvikling i hele kommunen, ikke kun Osan syd.
 • Utrede utvidede tiltak for å sysselsette unge arbeidsledige i samarbeid med lokalt næringsliv, kommunene og NAV.  
  Etablere sykkelparkering i Svolvær sentrum og tilrettelegge for økt og tryggere bruk av sykkel.
 • Redusere Vågan kommunes klimautslipp med 20% innen 2020
 • Investering og drift inn i budsjett og langtidsplan for prosjektet Nye Byparken
 • Bidra til et godt kulturtilbud på kommunens institusjoner gjennom aktivt å arbeide for  videreføring av den kulturelle spaserstokken.
 • Utbedre avkjørsel til Henningsvær fra E10
 • Arbeide for utbedring av fylkesvei Vestpollen – Laukvik – Hadsel grense. 
 • Arbeidere for tunell under Hadselfjorden og dermed gjøre Lofoten og Vesterålen til en sterkere bo – og arbeidsmarkedsregion.

Vi ser fram til å bidra med å gjøre Vågan kommune enda bedre.