Lofotrådet har bedt departementet lytte til Statens vegvesen, og korte ned E 10 gjennom Vestvågøy. Samferdselsdepartementet mener innkortingen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, og vil nøye seg med gul midtstripe langs dagens trase.

Les også:– Målet vårt er et tettere Lofoten med ny E10

Les også: Kommunen anbefaler raskeste vei

Regionrådet regner med at Avinors innspill om flyplassene i Lofoten kan inneholde momenter som gjør at veikravet blir mer aktuelt.

– Vi bør vente til vi har nye opplysninger før vi gjør et utspill overfor sentrale myndigheter. Vi har levert vårt svar på handlingsprogrammet til NTP så de kjenner vårt syn, sa Lofotrådets leder, Vågan-ordfører Eivind Holst, da rådet behandlet saken.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er kritisk til at rådet avventer nye opplysninger. Han er medlem i Transportkomiteen, og tar gjerne turen til hjemtraktene for å diskutere videre strategi i forhold til veipakken.

– Jeg kan bidra, men da må trykket komme fra Lofoten. Det er mange som kjemper om de samme midlene. Vi har flere eksempler fra forrige NTP om prosjekter som er falt ut – nettopp fordi trykket ikke er blitt holdt oppe fra lokalt hold, sier Finstad.

Les også: Finstad: – Lofoten er for defensiv i kampen om Veipakke Lofoten

Les også: Penger til ny E10 i Lofoten

Les også:

Forslagene til Veipakke

Dette er de anbefalte konseptene fra Statens vegvesen

I Statens vegvesen har Veipakke Lofoten en anslått kostnad på 5,3 milliarder kroner:

 • Fiskebøl–Svolvær: E 10 utbedres med veibredde 7,5 meter. Legges utenom strekninger med nedsatt fartsgrense. Tunnel Helle–Rekvika. Utvidet veiskulder for sykkelturister Vestpollen–Svolvær. 1,240 milliarder.
  Konsept 3.
  Reduserer kjøretid med fem minutter
 • Byområde Svolvær–Kabelvåg: Utbedre Perleporten. E 10 legges om med ny tunnel gjennom Nonshaugen i Svolvær, og ny trase utenom Kabelvåg. Separate løsninger for syklister og gående langs E 10 i Svolvær. 520 mill.
  Konsept 3.
 • Kabelvåg–Leknes: E 10 bygges ut med veibredde 8,5 meter. Tunnel gjennom Lyngværfjellet, og ny tras med fartsgrense 90 mellom Sundklakkstraumen og Leknes. Tiltak som gir sammenhengende sykkelløsninger mellom Henningsvær og Svolvær, og rundt Vestvågøya. 2,860 mrd.
  Konsept 4.
  Kan redusere kjøretiden fra 58 til ca. 30 minutter.
 • Byområde Leknes: Beholde dagens veibredder. Gjennomføre kryss- og avkjørselstiltak. Planfrie krysninger for syklende og gående forbedres og nye vurderes. Sammenhengende gang- og sykkelveinett forbedres. 110 mill.
  Konsept 2.
 • Leknes–Moskenes: Dagens veibredder opprettholdes av hensyn til Lofotens særegne verdier. E 10 legges om over Flakstadpollen og Spengerleira sør for Ramberg, og over Andøya i Moskenes. Sikkerhet for syklende ivaretas ved informasjonssystemer eller redusert fartsgrense til 70 km/t. 570 mill.
  Konsept 1.
  Reduserer kjøretiden med 15 minutter.
 • Moskenes–Å: Det gjennomføres kun utbedring av et skredpunkt og en flaskehals. Gang- og sykkeltiltak for skolevei kan vurderes.

 I tillegg: Tiltak for å ta igjen forfall, fjerning av naturfarepunkter, som områder utsatt for skred, vind og bølger. Fjerning av flaskehalser. Etablering av stopp- og parkeringsplasser i tilknytning til Lofotens særegne verdier. Disse tilrettelegges også for sykkelturister. Mindre tiltak for gående/syklende i tettsteder.