Rådmannen er positiv, og ser gjerne at myr blir byttet ut med boliger, slik tiltakshaver Lofotr Bygg og Anlegg ønsker.

I fremlegget heter det blant annet;

"Fremlagt forslag til regulering av boligfelt på Skullbru legger til rette for en ønsket økning av boliger til Vestvågøy og i området tilhørende Leknes. Boligfeltet vil medføre at myr blir bygget ned. Området har vært ønsket bygget ut gjennom kommuneplanens arealdel i to omganger. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn."

Av øvrige saker som skal behandles i forvaltningsutvalget finner vi:

  • Gnr. 24, bnr. 10 - fradeling- dispensasjon - klagesaksbehandling
  • Valberg Inger S. og Valberg Viggo - dispensasjon gnr 132 bnr 3
  • Gnr. 100, bnr. 5 - Lars Ole Toften - dispensasjonssøknad - klagesaksbehandling
  • Byggesak 20/1358 til politisk behandling og uttalelse i Forvaltningsutvalget vedr. estetisk form og plassering
  • Gnr. 17, bnr. 1 - Bjørn Helge Kristoffersen - dispensasjonssøknad - klagesaksbehandling
  • Gnr. 59, bnr. 35 - dispensasjonssøknad - Beate BrubakkeMarit Olsen - klagesaksbehandling
  • 074/20 - 20/17280 - Planinitiativ - oppstart av reguleringsplanarbeid Leirvik Ure gnr 61 bnr 49
  • 075/20 - 20/16287 - 1. gangs behandling - detaljregulering Sjøveien - fortau fra Langhaugen til Ægirs vei - Vestvågøy kommune
  • 076/20 - 20/16771 - Detaljreguleringsplan Skullbru boligområde - 1. gangsbehandling
  • Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021-2024