Det er lenge til påske, men vi finner det likevel på sin plass å benytte fjellvettregel nummer 8, da som en oppfordring til flertallet i Vågan kommunestyre: "Vend i tide, det er ingen skam å snu."

Arbeiderpartiet, Senterpartiet – med unntak av ordfører Frank Johnsen, SV, og Rødt har kjørt gjennom bygging av basseng i Kabelvåg til tross for advarsler om at kommunens økonomiske situasjon ikke tillater det. Kommunedirektøren advarte mot investeringen både før kommunestyremøtet og i møtet hvor den såkalte "bassengsaken" ble behandlet før sommeren.

Med knappest mulig flertall gikk kommunestyret i Vågan inn for å etablere et nytt flerbruksbasseng i Kabelvåg, før realisering av et badeanlegg i Svolvær realisert gjennom et offentlig/privat-samarbeid (OPS).

Saken startet opprinnelig med at bassenget på skolen i Svolvær er i svært dårlig forfatning, og må erstattes av et nytt anlegg. Ønsket om å bygge et opplæringsbasseng i Kabelvåg i tillegg til nytt basseng i Svolvær, materialiserte seg i kommunestyret gjennom et vedtak om å først bygget basseng i Kabelvåg "... med konkurransemål minimum 25 ganger 15,5 meter, inndelt i seks baner med bredde 2,5 meter På hverdager kan dette inndeles i 7–8 treningsbaner. Bassenget må kunne deles i to soner (vanligvis 4+2 baner), der den minste sonen skal ha hev- og senkbar bunn med integrert barriere mellom temperatursoner slik at vanndybde kan variere og være fleksibelt for ulike aktiviteter, brukergrupper og sambruk. Temperatur i de to sonene skal kunne differensieres. Makstemperaturen i hev/senk delen skal kunne være opp mot 34 grader slik at en kan ivareta behovet til blant annet babysvømming, revmatikere og andre grupper som krever høyere vanntemperatur. Det legges vekt på universell utforming og bassenget utstyres med integrert heis som tilrettelegger tilgjengelighet for blant annet rullestolbrukere."

En temmelig detaljert arbeidsordre til kommunedirektørens og hans stab – som altså advarte mot å sette den politiske ideen ut i live.

Prislappen for et basseng i Kabelvåg er antatt å ha en ramme på 65 millioner kroner før moms og spillemidler, ifølge vedtaket i kommunestyret.

En ramme som mest sannsynlig er mer "tenk på et tall", enn en realitet. Øksnes kommune i Vesterålen planlegger oppstart av nytt basseng etter samme modell som posisjonen i Vågan ønsker seg. Vi skriver ønsker seg, for bassengsaken kan minne om ønskelistene barna sender til julenissen; de inneholder alltid mer enn man kan få.

Bassenget i Øksnes har en foreløpig ramme på 94 millioner kroner.

– Vi har registrert at byggekostnadene har steget radikalt. Så langt står vi på bygging av basseng i Kabelvåg, men vi blir nødt til å se på byggekostnadene, sier leder av posisjonen i Vågan kommunestyre, Gunnar Aarstein (R).

Vårt håp er at "så langt" er å anse som et frampek på hva som venter når kommunens budsjett og økonomiplan skal behandles de kommende ukene.

I mellomtiden rykker datoen for stenging av bassenget i Svolvær stadig nærmere. Vågan kommunes risikerer at det verken er basseng i Svolvær eller Kabelvåg på plass til å gi elevene den lovpålagte svømmeopplæringen, når Svolvær-bassenget må stenges.

Det er dags å la de økonomiske realitetene og ansvarligheten i den økonomiske politikken trå fram, og at dette trumfer ønskelista. Ved å snu nå, kan posisjonen si at de prøvde alt de kunne for å få bygget basseng i Kabelvåg, men realitetene innhentet dem.

Å snu nå, er ingen skam.

Å ikke gjøre det, kan bli katastrofalt.

Akkurat som på skitur i påskefjellet.

Dette ble vedtatt i bassengsaka i juni 2021

Dette forslaget fikk Ap, Sp, SV og Rødt flertall for i kommunestyret i juni. Posisjonspartiene sikret flertall med én stemmes overvekt etter at ordfører Frank Johnsen (Sp) stemte mot.

Svømmehall og basseng er til for rekreasjon, aktivitet og velvære. Styrking av idretts og servicetilbud anses som svært gunstig i et folkehelseperspektiv. Vågan Kommune skal være en kommune der utvikling og infrastruktur legger grunnlaget for god folkehelse og ikke bare bo-lyst, men også bli-lyst og tilflytting

Lovpålagte oppgaver, der svømmeferdigheter er løftet frem som eget delmål, sikkerheten til barn og voksne, som mye av tiden ferdes både på og nært vann, rehabilitering- og habiliteringsbehov, en økende andel eldre, idrettstilbud og tilbud om en arena med aktivitet som kan fenge den store andelen av dagens unge, som per i dag ikke er tilknyttet organiserte fritidstilbud, at viktige brukergrupper har råd til å benytte seg av tilbud og kapasitetsbehov som må sikres for fremtiden, er viktig element i vurderingen av fremtidig bassengkapasitet.

1. Realisere flerbruksbasseng i Kabelvåg

  1. Vågan og Kabelvåg har behov for ny svømmehall som følge av krav til svømmeopplæring i skolen og ønske om en reell økning av bassengkapasiteten i kommunen. Vågan kommune realiserer et nytt 25 meters basseng i Kabelvåg etter flerbrukskonsept som modulbaserte, prefabrikerte stålbasseng eller tilsvarende.

Det bygges en svømmehall som primært ivaretar basisaktiviteter for svømmeopplæring, trening og mosjon i et 25 meters basseng. Utover skolesvømming forventes brukere fra eksempelvis idrettslag, helseinstitusjoner, opptrening, lokale organisasjoner og annet lokalt besøk.

Det skal være et fleksibelt og multifunksjonelt basseng der høy grad av samtidighet for ulike brukergrupper er meget viktig å ta hensyn til i denne sammenheng. Bassenget søkes integrert inntil eller i nærhet til Kabelvåg Skole. Det skal legges vekt på et prosjekt med lave byggekostnader kombinert med materialvalg og konsept som er fleksibelt, klimavennlig og gir lave driftskostnader. Materialvalg og materialbruk må vurderes særskilt opp mot klimagassregnskap for på den måten å redusere byggets karbonavtrykk mest mulig innenfor konseptet. Andre aktive tiltak for å redusere energiforbruket utredes.

Svømmeanlegget skal tilfredsstille alle krav til definisjonen for konkurransebasseng i forhold til spillemidler. Det søkes også å tilfredsstille krav til andre typer tilskuddsmidler, eksempelvis ENOVA, slik at kommunens investeringsdel holdes lavest mulig.

  1. Det innebærer at det bygges garderober og et basseng med konkurransemål minimum 25 ganger 15,5 meter, inndelt i seks baner med bredde 2,5 meter På hverdager kan dette inndeles i 7-8 treningsbaner. Bassenget må kunne deles i to soner (vanligvis 4+2 baner), der den minste sonen skal ha hev- og senkbar bunn med integrert barriere mellom temperatursoner slik at vanndybde kan variere og være fleksibelt for ulike aktiviteter, brukergrupper og sambruk. Temperatur i de to sonene skal kunne differensieres. Makstemperaturen i hev/senk delen skal kunne være opp mot 34 grader slik at en kan ivareta behovet til blant annet babysvømming, revmatikere og andre grupper som krever høyere vanntemperatur. Det legges vekt på universell utforming og bassenget utstyres med integrert heis som tilrettelegger tilgjengelighet for blant annet rullestolbrukere.
  1. Prosjekt «Flerbruksbasseng i Kabelvåg» sendes ut på anbud. Parallelt med anbudsprosessen iverksettes nødvendige plan/reguleringsavklaringer for mulige plasseringer i Kabelvåg, nærmest mulig Kabelvåg Skole.
  1. Kommunedirektøren bes innarbeide investeringsprosjektet innenfor en veiledende ramme på 65 mill ex. mva i kommunens økonomi og handlingsplan for 2022 - 2025 slik at prosjektet kan realiseres så raskt som mulig. (spillemidler og eventuelle andre tilskudd vil redusere den kommunale investeringen tilsvarende)

2. Basseng i Svolvær

Svolvær Svømmehall har begrenset levetid og det må realiseres et nytt basseng i Svolvær. For å sikre elever i Vågan fremtidig svømmeopplæring uten avbrudd anser kommunestyret det kritisk at det snarest mulig realiseres et alternativ og vil derfor bygge et flerbruksbasseng i Kabelvåg først. Når et slikt alternativ er etablert har man en reell valgmulighet mht beslutning om bassengløsning i Svolvær. Enten et større og kommersielt drevet badeanlegg, gjennom et OPS-samarbeid eller der kommunen leier kapasitet til opplæring i skoletida, eller et flerbruksbasseng etter tilsvarende konsept som i Kabelvåg, men eventuelt åtte baner og en utvidet sosial sone for besøkende.

Alternativ A: «Lofotbadet» - større kommersielt drevet badeanlegg. Utredningen av et svømmeanlegg «Lofotbadet» fortsetter og søkes løst gjennom et OPS- samarbeid eller en løsning der kommunen er leietaker i et privatdrevet anlegg. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde driftskonsept, kapasitetsberegninger, økonomiske beregninger og samarbeidsformer.

Alternativ B: Flerbruksbasseng i Svolvær etter samme konsept som beskrevet for Kabelvåg. tilknytning til eller i nærhet til Svolvær Skole. Det forutsettes at det i et slikt konsept dras veksler på utredning og erfaringer knyttet til realisering av flerbruksbasseng i Kabelvåg.


3. Basseng i Henningsvær og Digermulen. Nåværende bassengstruktur i Henningsvær og Digermulen opprettholdes ut bassengenes levetid.

4. Prosjektering av flerbruksbasseng i Kabelvåg prioriteres.

Som følge av tilstandsrapport og risikovurdering mht. levetid for Svolvær Svømmehall vil Kommunestyret presisere at arbeidet med å realisere ovenstående flerbruksbasseng i Kabelvåg (pkt 1) skal prioriteres og realiseres så raskt som mulig og kommunestyret vil derfor understreke følgende: Dersom kommunedirektøren, slik det antydes i sakspapirene, opplever kapasitetsbegrensninger på utredning eller prosjekteringsnivå, så prioriteres arbeidet med flerbruksbasseng i Kabelvåg slik at dette kan realiseres først og så raskt som overhodet mulig.