Både Administrasjonsutvalgsmøtet tirsdag og formannskapsmøtet onsdag var enstemmige i at korps i skolen skal beholde 110.000 kroner, og teaterfestivalen i Stamsund tilskuddet på 250.000 kroner, etter forslag fra Ap. Rådmannen foreslo å kutte korpstilbudet neste år, og teaterfestivalen fra 2021.

– Festivalen er helt avhengig av tilskudd fra stat og fylke. Derfor viderefører vi støtten i økonomiplanperioden til 2023. Kutter vi tilskuddet nå, gir det signaler om at kommunen er på vei ut av festivalen, sa varaordfører Anne Sand (Sp).

– Misfornøyd

Etter to år med underskudd, blir også 2020 tøft økonomisk. 40 årsverk kan bli fjernet. Skolene står foran et samlet kutt på vel seks millioner kroner, der Leknes skole alene får en reduksjon på 2,4 millioner.

Formannskapet fant få muligheter til endringer i et stramt budsjett.

– Det er ikke fordi vi er fornøyd. Vi er misfornøyd. Det er delvis rådmannens, delvis vår, feil at vi er i denne situasjonen. Å plukke i enkeltposter er meningsløst. Vi må ha ryggrad til å stå i det som vil komme. Budsjettet er ikke akkurat noen hyggelig julegave, sa Eva Karin Busch (Ap).

Flertallet, Ap og Sp, gjorde følgende endringer i rådmannens budsjett: Bruker 495.000 kroner til å holde gatelys langs riks- og fylkesveier tent i første halvår. 200.000 kroner for å få flere heltidsstillinger de neste tre årene. Forsøksordning med skolemat fra 2021, med 100.000 kroner første året, 200.000 i 2022 og 400.000 kroner i 2023. Hvordan en ordning med skolemat kan innføres, skal rådmannen vurdere. De vil også øke bidrag til asfaltering fra fem til syv millioner kroner.

P-avgift

Ikke uventet kom de fleste endringsforslagene til rådmannens budsjett fra Pål Krüger (Frp). Han foreslå blant annet å utrede parkeringsavgift i Leknes Sentrum, som en medfinansiering til Storgata-prosjektet som kan koste kommunen 70–75 millioner kroner.

– Ikke alle i Frp er enig i forslaget, men vi ser at det innføres i flere byer, som Svolvær. Da bør vi vurdere parkeringsavgift.

Krüger vil også at Vestvågøy søker om å få delta i statlig finansiering av omsorgssektoren, og legge driften av Lekneshagen ut på anbud.

– Da kan vi få en sammenligning av privat drift opp mot kommunens, sa Krüger og varslet at partiet i kommunestyret vil foreslå i redusere inntekten fra eiendomsskatt med tre millioner kroner i forhold til årets inntekt. I rådmannens forslag er inntekten økt med nærmere tre millioner.

Næringsstøtte

SV og Høyre var enige om at rådmannens forslag om å kutte 750.000 kroner i næringsstøtte må stoppes.

– Næringsfondet bør ikke reduseres, men kanskje brukes mer strategisk for å få flere nyetableringer, sa Kurt Atle Hansen (SV).

Han trakk fram befolkningsutviklingen, som viser en nedgang innbyggertallet i år etter flere år med økning. I 2018 var netto innflytting 47 personer, mot 103 i 2016 og 88 i 2017.

– En forklaring kan være kombinasjonen av få arbeidstilbud og problemer med å skaffe seg bolig. Det er viktig å kunne gi næringsstøtte for å motvirke en negativ utvikling.

– Vi må også fokusere på hvordan vi skal få økt inntektene. Vi trenger flere innbyggere. Derfor må vi beholde næringsstøtten. Vestvågøy må også bli en tydeligere ja-kommune. Blant annet må vi se på om planavdelingen trenger flere ansatte eller saksbehandlingsrutinene skal effektiviseres, sa Håvard Horn (Høyre).

Konkurranseutsette

SV vil beholde ordningen med kommunale kulturmidler, og dagaktivitetstilbud på Torvhauan i ferie til skole/SFO. For å finansiere tiltakene vil partiet blant annet foreslå å øke eiendomsskatten med en million kroner i året.

Høyres Håvard Horn slo fast at partiet ikke vil være med på økt eiendomsskatt. Partiet vil konkurranseutsette renhold, og jobbe videre med arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere.