Røyken har lagt seg, skolestrukturen ligger fast, og vi går mot et spennende prosjekt med et nytt bassenganlegg i Vestvågøy. Bare fremtiden vil vise om estimater og forventninger innfris, slik at anlegget vil skape de muligheter og den utvikling som flertallet tror på. Alternativet er dessverre at man må belaste en dårlig kommuneøkonomi med enda større kostnader enn det vi har i dag.

Men, beslutningen er tatt, og jeg håper alle innbyggerne i Vestvågøy gjør sitt for at dette skal bli et positivt anlegg for kommunen og at alle forventninger innfris!

Michael Pettersen hadde et godt leserinnlegg i forrige uke. Han treffer, etter mitt syn, spikeren på hodet i debatten om Vestvågøy kommune. Utviklingen av Leknes og områdene rundt er ikke et «enten – eller», det er et «både – og».

Sett fra mitt ståsted som leder av en lokal innbyggerforening så har jeg nok en oppfatning av at områdene utenfor Leknes må arbeide mer for ting enn det man må gjøre i byen vår. Hvorvidt dette stemmer, eller er riktig kan man nok diskutere, men det er min opplevelse basert på mange års erfaring.

For å underbygge dette, så kan jeg dra frem et par eksempler:

Gang- og sykkelsti Bøstad – Leknes.

Dette er et prosjekt som er ferdig regulert for flere år siden. Det er Statens Vegvesen (SVV) sitt ansvar å både bygge og finansiere dette tiltaket, men etter at man fikk forlengelsen opp til Oppdøl etter det som vel var et valgkampstunt, har videre bygging stoppet opp. Nå hevdes det fra SVV at dette henger sammen med valg av trasè for ny E-10 gjennom Borge. Vi mener helt klart at det uansett vil være behov for en gang- og sykkelsti mellom Borge – Leknes uavhengig av veivalg for ny E-10. Det må jo også være midt i blinken for visjonen om Lofoten som de «grønne øyer», nemlig mulighet for at syklende og gående kan reise trygt gjennom Lofoten. Vi har jevnlig tatt opp saken med SVV for å holde den varm. Her savner vi et tydelig trykk og påvirkning fra våre lokale politikere. Vi ser at man tar den ene kampen etter den andre som gjelder E-10 gjennom Leknes, men hvor er det samme engasjementet når det gjelder gang- og sykkelsti, et tiltak som betyr mye for oss i Borge?

Reguleringsplan rundt Bøstad skole

Et annet prosjekt som jeg kan nevne er reguleringsplanen rundt Bøstad skole. For de som ikke kjenner saken, så er det ifm arealplanen lagt ut store områder til ny boligbygging i tilknytning til boligfeltene på Borg. Disse ligger på andre siden av E10 enn det skolen gjør, og derfor har Statens Vegvesen satt som forutsetning at man må regulere og gjennomføre tiltak knyttet til kryssingen av E10 før utbygging av områdene kan skje.

I 2019 ble reguleringsplanen for området vedtatt av kommunestyret. Vi måtte bortimot presse kommunen til å søke støtte fra Nordland fylkeskommune for å få gjennomført reguleringsplanarbeidet. Vi ble møtt med at dette ikke var kommunens sitt ansvar, og at eventuelle utbyggere måtte fikse dette! Etter mange møter og diskusjoner fikk vi omsider kommunen til å søke om midler. Som kjent endte dette med at kommunen fikk tilskudd til arbeidet, og reguleringsplanarbeidet ble gjennomført. Men, så stopper det igjen opp. I stedet for å holde fart i prosessen med utarbeidelse av byggeplan og gjennomføring av tiltakene så forsvinner saken igjen ut i tåken, og vi opplever at det igjen er den lokale innbyggerforeningen som må bruke ressurser for å få tatt tak i saken igjen.

Hvorfor kan ikke politikerne være mer på banen og sørge for at slike prosesser gjennomføres fra start til mål. Det må jo være en lite effektiv ressursbruk for kommunen at disse sakene ikke blir ferdigstilt.

Sett fra mitt ståsted, så er det denne type saker som skaper frustrasjon rundt om i kommunen og hvor man opplever at utvikling utenfor Leknes må gjennomføres med kommunen til dels som motpart i stedet for medspiller.

Så kjære politikere og administrasjon i Vestvågøy. Få fart på de prosessene som er viktige for å bygge infrastruktur i hele kommunen. For vår del så kan dere sørge for at de to nevnte planlagte tiltak gjennomføres.

Jeg ønsker også å utfordre dere til følgende; sett av 500.000 til lokal utvikling hvert år for områdene Borge, Gravdal, Ballstad og Stamsund. Gå i dialog med grendelag, idrettslag og andre om hva som er viktig for å få til videre utvikling og bolyst i områdene. På denne måten kan dere også få aksept for at man skal fortsette å utvikle Leknes som vårt bysentrum.