Gode boliger og omsorg for innbyggerne er ei viktig sak. Vestvågøy SV mener at ingen sykehjemsplasser skal nedlegges før nye og bedre tilbud er klare, og ingen beboere skal flyttes mot sin vilje. Dette kan skje samtidig som vi tar grep for å møte morgendagens utfordringer.

SV tok initiativ og fikk nylig ei god omvisning på Lekneshagen bofellesskap og Vestvågøy sykehjem. Vi ble orientert om situasjonen både for beboerne og personalet. 13 boliger på Lekneshagen som ble avstengt som sparetiltak tas nå i bruk igjen. Dette er fornuftig, da Lekneshagen er et relativt nybygd sykehjem med gode uteareal og gode romløsninger. Der er det også trygt å bo for personer med demens.

De ansatte har deltatt i utredning av fremtidig omsorgstilbud i Vestvågøy. Arbeidsforhold, nærledelse og nok fagpersonell er spilt inn som viktige momenter. Størst rekrutterings-problem er det på Vestvågøy sykehjem, hvor det er mye innleide vikarer. SV har foreslått at det innføres bemanningsnorm på sykehjem for å sikre god pleie.

Stadig fler lever lengre og har sammensatte behov for hjelp og helsetjenester. Det vil i 2025 være 645 innbyggere over 80 år i Vestvågøy. Samtidig går antall yrkesaktive ned. Det trengs flere hender som kan bidra i fremtidas omsorgsfellesskap. Da må det legges bedre til rette for det. Vestvågøy skal vedta en kommunal boligplan der boligsosiale tiltak inngår. SV mener at fremtidsretta omsorgsboliger og sykehjemsplasser må realiseres som en viktig del av boligplanen.

Flere omsorgsboliger kan bygges som boligtun for personer med ulike behov for tilrettelegging. Boligtun med stabile naboer kan skape trygghet og forebygge ensomhet, som er en av vår tids folkesykdommer. En begrenset del av boligtunet bør kunne leies ut til startbolig for tilflyttere i en periode. Dermed blir det mulig å få bygd slike boligtun i flere lokalsamfunn på Vestvågøy. Mange blir friskere både fysisk og mentalt når familie, naboer og venner kan ha jevnlig kontakt og gjøre ting sammen.

Stortinget har vedtatt at fremtidens omsorgsbygg må være et mangfold av boformer. Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger som har fellesareal, gjerne som uteareal og hager. Her ligger muligheter til aktivitet, trivsel og matauk.

SV vil ha mer valgfrihet for eldre, og mulighet til å bo i moderne og tilpasset bolig i et lokalsamfunn hvor de kan ha et sosialt liv. Fremtidens boligtilbud må handle om mer enn Lekneshagen og sykehjemmet på Gravdal hvis Vestvågøy skal bli en aldersvennlig kommune.