Lærerne streiker for å få samme lønn og vilkår som andre faggrupper, og Utdanningsforbundet i Vestvågøy utfordrer kommunen og oss lokalpolitikerne til å komme på banen som skoleeiere. SV har godt samarbeid med fagbevegelsen, og vi følger dette opp med aktiv politisk støtte.

En velfungerende skole er avgjørende for en god start på oppvekst, læring og modning for barn og ungdom. Lærerne er ryggraden i skolesystemet, og viktige ressurser i grunnskolen. Vestvågøy kommune i likhet med mange andre kommuner sliter med å få mange nok kvalifiserte lærere til skolene. Vakker natur og bra skolebygg er ikke nok. Ifølge SSB manglet det hele 20 % kvalifiserte lærere i grunnskolen i Vestvågøy i forrige skoleår. Dette var 33 av 163 årsverk i kommunen.

Dette skaper problem og kostnader for kommunen. En alvorlig konsekvens er at lovfestet spesialundervisning gjennom lærertimer og assistenttimer ikke gjennomføres. Mange barn får ikke de timene de har fått tildelt med spesialundervisning. Kommunen sparer penger ved å bruke ufaglærte vikarer i undervisning, og utnytter at det i realiteten stilles lave kompetansekrav for å være lærer. PPT kommer under press og køen blir stadig lengre. Det er en vond spiral, og kostnadene kastes også over på helsesektoren.

Flere av skolene og barnehagene i Vestvågøy sliter med rekruttering av faglærte lærere. Det etterlyses vikarer via Facebook, og det eneste kompetansekravet som stilles er politiattest. Dette kan det gjøres noe med. Det er rom for ordninger som premierer lærere med god utdanning og initiativ. Dette gjør flere kommuner, men ikke Vestvågøy.

Vestvågøy SV tok i juni i år opp lærersituasjonen i en interpellasjon, og vi har gitt full støtte til lærerstreiken. SV følger nå opp med å spørre i neste kommunestyre om kommuneledelsen i Vestvågøy har fått avklart hvilke lokale tiltak som kan iverksettes for å rekruttere nok kvalifiserte lærere til skolene. KS er lærernes motpart i lønnsoppgjøret, og må få signal om viktige problemstillinger. Hvordan spiller kommunen inn til KS i Nordland i saker som arbeidsgiverpolitikk og rekruttering av fagpersonell?

En skole med mange ufaglærte lærere gir fort et negativt samfunnsregnskap for kommunen og langsiktige virkninger for elevene. Vi trenger flere fagutdannede og godt motiverte lærere i skolene. Om streiken stoppes med lønnsnemnd, så vil problemene og misnøyen fortsette. Vestvågøy SV støtter lærernes kamp for anstendig lønn iht utdannelse og ansiennitet. Dette må på plass for å løfte frem kvalitet i undervisningen og skape arbeidsro i skolene.