Nylig avslo Statens vegvesen søknaden om nedsatt fartsgrense fra 50 til 30 kilometer, og å anlegge opphøyd gangfelt, som trafikksikring. Ifølge veivesenet utløser ikke en årsdøgnstrafikk på 350 biler noen av tiltakene bygderådet ønsker, i tillegg til at nasjonale føringer er strenge når det gjelder reduksjon av fartsgrense i tettbygde strøk.

Unstad-effekten

Onsdag inviterte bygderådet kontrollingeniør Kjell Moen fra Statens vegvesen og fagleder vei og trafikksikkerhet i Vestvågøy kommune, Bernhard Rottem, til skoleområdet. Leder Svein Hansen er kritisk til avslaget. Han viser blant annet til at Statens vegvesen har bygd opphøyd gangfelt og redusert fartsgrensen til 30 km/t forbi Ballstad skole.

– Jeg er tvilende til målingen forbi skolen. Trafikken til surfeparadiset Unstad går forbi her. Unstad tiltrekker seg turister hele året. Dessuten er det flere fiskebedrifter og bønder i området. En del av skolens aktiviteter foregår i nærmiljøanlegget på andre siden av veien. Dermed krysser 60 elever fylkesveien flere ganger daglig. Kryssingen er i et område med lite sikt for bilistene, fortalte Hansen.

Bygderådet fikk et konkret innspill fra Bernhard Rottem. Vestvågøy kommune kan søke om midler fra Nordland fylkeskommune til å lage reguleringsplan knyttet til trafikksikring. Ifølge Rottem er trafikkløsningene ved skolen uoversiktlige.

– Området virker litt planløst. Foreldre rygger fra skoleområdet og ut på fylkesveien. Det er behov for å få på plass bedre løsninger, sa Rottem og etterlyste en mer aktiv rolle fra Statens vegvesen i planlegginger av trafikksikring.

– Veivesenet er lite flink til å komme med råd og innspill underveis. Dermed kan det lages både fem og seks planforslag som blir avvist. Statens vegvesen må bli en mer aktiv medspiller i planprosessen.

Holdninger

Han trakk også fram holdningsskapende arbeid blant bilister som et trafikksikringstiltak.

– Jeg skjønner ønsket fra bygderådet. Det kan være behov for tiltakene som etterlyses. Samtidig er det et paradoks at man må ha fysiske tiltak for å få folk til å respektere lovverket.

– Det er vi ikke uenig om, men det haster å få sikret veien for å unngå ulykker, var svaret fra Svein Hansen.

– Statens vegvesen skriver i brevet at 30 kilometer kan være for høy fart i området. 50 kilometer skaper adskillig farligere situasjoner på en uoversiktlig strekning. Vi er opptatt av at barna skal kunne ferdes trygt.

Les også: Vegvesenet avslår å senke fartsgrensen forbi skole