Steinfjorden bygderåd har i flere år forsøkt å få redusert fartsgrensen fra 50 til 30 kilometer i timen forbi skolen. Bygderådet har fått støtte fra Vestvågøy kommune. Bygderådets leder, Svein Hansen, beskriver forholdene slik:

– Det er stor trafikkmengde, høyt fartsnivå over gjeldende fartsgrense og mange må krysse veien ved skolen. Det gjør veien forbi skolen trafikkfarlig.

Nå setter Statens vegvesen foten ned for lavere fartsgrense. Veivesenet viser til at generell fartsgrense i tettbygde strøk er 50 kilometer, og at det er bilistenes ansvar å avpasse farten etter forholdene langs veien. Etaten vil heller ikke etterkomme ønsket om opphøyd gangfelt for å få bilistene til å slakke på farten.

– Det er grunn til å anta at en sært stor andel av trafikken forbi skolen er lokaltrafikk, og at de aller fleste som kjører der er godt kjent med at det kan være skolebarn langs veien. Når det gjelder gangfelt er det tiltenkt en situasjon der mange fotgjengere venter på å krysse veien. Vi anser ikke at kriteriet for å anlegge opphøyd gangfelt er til stede her, heter det i avslaget fra Statens vegvesen som ikke kan påklages.

– Liten trafikk

Etaten viser også til at den målte årsdøgnstrafikken langs fylkesveien er ca. 350 biler, som regnes som liten trafikk.

– Vi er derfor ikke enig i påstanden om at dette er en sterkt trafikkert vei selv om det tidvis sikkert kan virke slik for dem som bor nær veien. Det er i dag fareskilt som varsler trafikantene om at det kan være barn på og langs veien ved skolen. Dersom biler holder fart over gjeldende fartsgrense vil dette være ulovlig, også om det var skiltet lavere fartsgrense på strekningen, skriver senioringeniør Dag Gunnar Hansen og mener høy fart tyder på at bilistene mangler respekt for dagens skilting og forhold langs veien.