Ringlederen i Norsk Landbruksrådgivning Lofoten er spent på hvor langt regjeringen vil gå i å kutte klimautslipp i landbruket. Landbruksdepartementet og Miljø- og klimadepartementet har nå bedt Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) utrede ulike tiltak for nydyrking av myr, inkludert forbud. Ifølge rapporten «Kjøttets tilstand står nydyrking av myr for 28 prosent av norsk landbruks CO2-utslipp.

– Hele Kyst-Norge vil ha et problem med totalforbud mot nydyrking av myr. Landbruket skal selvsagt ta klimautfordringene på alvor, men her må det også brukes fornuft, sier Are Johansen.

Landbruksrådgivningen er sentral i arbeidet med å tilrettelegge ny landbruksjord. Johansen trekker fram at mye god landbruksjord forsvinner til boligområder, næringsareal og infrastruktur.

– Det bør være et tankekors. En utredning må se på den totale bruken av matjord i landet, ikke bare nydyrking av myr. Da blir areal som bøndene kan ta i bruk veldig begrenset.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har signalisert at hun ikke ønsker et forbud. Listhaug har blant annet vist til Lofoten og Vesterålen, der det er få alternativer til myrjord.

– I Vestvågøy er det 1500–2000 mål fastmark nær gårdsbruk i drift som kan dyrkes. Eiendomsretten kan imidlertid være en utfordring fordi eier ofte er en annen den som ønsker å drifte arealet. Resten av aktuelt dyrkingsareal er myrjord, sier Johansen og legger til:

– Landbruket må også underlegges tiltak for å begrense utslipp. Men vi trenger grundige undersøkelser av konsekvenser før tiltak settes i verk. Å gå løs på nydyrking av myr som et isolert tiltak er for lettvint, mener Johansen.

– Politisk spørsmål

– Produksjon av mat og dyrking av jord vil uansett ha miljøkonsekvenser. Når det nå er mye fokus på klimapolitikk og produksjon av rødt kjøtt, er det naturlig at også begrensning av utslipp fra landbruket blir diskutert. . Hvilke tiltak som eventuelt blir innført, er det politikerne som avgjør, sier forskningsdirektør Nils Vagstad i NIBIO.

Ut fra et isolert klimafaglig synspunkt mener han begrensning av myrdyrking kan være et effektivt tiltak. Samtidig finnes det metoder for myrdyrking som kan begrense CO2-utslipp, uten å innføre forbud.

– Det politiske perspektivet bør bli større enn bare klimautslipp. Dette bør bli en debatt som også vil handle om politiske hensyn til geografi, vilkår for matproduksjon og alternativer til myr som dyrkingsareal. Produksjon av mat har miljøkonsekvenser, men vi kan ikke la være å produsere mat. Vi skal gi faglige råd så skal politikerne avgjøre hva som bør settes i verk, sier Nils Vagstad.

Seniorforsker Arne Grønlund i NIBIO sier til Klassekampen at forbud vil være et svært kostnadseffektiv klimatiltak, men at det bør gis dispensasjoner i «spesielle tilfeller». Til Listhaugs utsagn om at Lofoten og Vesterålen er svært avhengig av nydyrking av myrjord, sier han:

– Det er ingen menneskerett å dyrke jord som er til skade for miljøet. I Lofoten høster de store rikdommer fra torskefisket. Det er ikke mulig i innlandet. Alle regioner må utnytte sine fortrinn i biologisk produksjon.