2/3 av all mat fra jordbruket som vi spiser i Norge er nå importert. Merkelig at høyreregjeringa og FrP er fornøyd med at norsk landbruk produserer bare 1/3 av maten som spises i Norge. Senterpartiet er ikke tilfreds med denne utviklinga.

Det er nye tall som Nibio la fram i sommer som viser at sjølforsyninga av jordbruksmatvarer i 2018 og 2019 var nede på 34 prosent når en korrigerer for importen av råvarer til kraftfôr. Høyres landbruksnettverk ved Margunn Ebbesen og Margret Hagerup går faktisk så langt at de kaller dette for framtidsrettet. De kan ikke ha tatt innover seg at det er grunnleggende viktig for et lands beredskap å ha evne til å produsere sin egen mat. De ser heller ikke at jordbruket er avgjørende for å sikre kulturlandskap og levende lokalsamfunn i hele Norge. Situasjonen er også alvorlig med tanke på oppfylling av FNs bærekraftsmål nr 2; utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, samtidig som en fremmer et bærekraftig landbruk. Vi må ta større ansvar for vår egen matforsyning.

Tidligere regjeringer har også delvis feilet i landbrukspolitikken, men nå må det en storstilt satsing til for å berge restene av norsk landbruk. Senterpartiet vil øke sjølforsyninga av jordbruksmat til 50% innen 2026 på norske ressurser. Da vi fremmet dette forslaget i Stortinget ble det stemt ned av høyreregjeringa og FrP. For å trappe opp egen trygg matproduksjon på norske ressurser må vi ved dette valget skifte ut den sittende regjeringa. Så må vi sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret og tette inntektsgapet. Tetting av inntektsgapet må skje i løpet av 4-6 år og på en måte som samtidig sikrer de andre målene for jordbrukspolitikken. Vi trenger et aktivt landbruk i hele landet, og det skal være plass også for små og mellomstore gårder.

Senterpartiet vil opprette en investeringspakke og opptrappingsplan for fornying av båsfjøsene fra 2022. I 2021 foreslår vi å sette av 400 mill. ekstra til investeringsstøtte i 2021, og den skal innrettes slik at den ikke virker strukturdrivende. Vi vil også innføre en ny rovviltpolitikk som tar større hensyn til beitebruk, landbruk og reindrift. Vi vil videreutvikle velferdsordningene, fordi det er viktig med avløsning ved ferie, sykdom og fødsel. I tillegg er det viktig med økt fokus på bønders psykiske helse. Vi vil også styrke importvernet, og økningen av ostetollen i 2013 viste oss at det ikke ga negative ringvirkninger for fiskeeksporten.

Vi må snu tendensen med at Norge som er blant de land i verden som bruker minst antibiotika, er et av landene som importerer mesteparten av jordbruksmaten som spises. Antibiotikaresistente bakterier kan vokse som en stille pandemi. Covid-19 har minnet oss på hva en pandemi kan bety for verden. Det er ingen grunn til å gamble med norsk landbruk, sikkerhet og beredskap. I tillegg er den norske maten som skapt til å spre matglede. Det gode måltidet samler folk og gir rom for nærhet og gode samtaler.

Stem Senterpartiet for å styrke norsk mat.