Vi registrerer med sjokk at fylkesrådet innstiller til Fylkestinget i Nordland fylkeskommune at Sortland vid. skole studiested Kleiva (Kleiva) skal legges ned og at også tilbudet på naturbruksutdanninga i Mosjøen vid. skole studiested Marka (Marka) skal reduseres. Dette opplever vi som like stor galskap som at fiske og fangst på Vest-Lofoten videregående skole ble foreslått nedlagt i første runde.
Landbruket i Nordland er en stor og viktig distriktsnæring, finnes i de fleste kommuner og er en hjørnesteinsnæring i mange kommuner! Vi sysselsetter direkte og indirekte samlet om lag 4500 personer i fylket og er en svært stor og betydningsfull næring i Nordland.
Verdiskapingen og sysselsettingen er fordelt på hele vårt langstrakte fylke!
Landbruket er en betydelig næring – og har hatt en stabil verdiskaping og volumproduksjon over mange 10 - år. Næringa er bærekraftig og fremtidsrettet – å produsere mat på lokale/egne ressurser fra land og sjø er selve hjørnesteinsaktiviteten i Nordland – har vært, og vil alltid bli en viktig næringsvei!
I dette perspektivet er de videregående skolene sitt tilbud innen Naturbruk helt avgjørende for å sikre en fortsatt positiv utvikling i og av næringa. Her utgjør både Kleiva og Marka den mest sentrale delen av rekruttering og kompetansebygging i vårt fylke. Gjennom årene har disse naturbruksskolene utviklet et tett samarbeid (for eksempel med Voksenagronomen) – men har samtidig utviklet særlig kompetansefelt fordelt på de naturgitte forutsetningene som ligge på og rundt skolene. Dette etterspørres både av næringa – og de sterkt økende søkertallene til de to naturbruksskolene viser at dette også etterspørres av elevene.
Søkertallene på Kleiva har de siste årene vist en gledelig markant økning. I forhold til nivået på søkertall fra opptak i 2014/2015 – til perioden 2016/2019 er det en økning på 185% Og dette i en tid der ungdomskullene er blitt mindre. Naturbruksutdanningen er svært populært hos ungdommen i Nordland – dette viser disse søkertallene!
Landbruket i Lofoten er avhengig av en naturbruksutdanning innenfor landbruk i nordfylket. Når vi i tillegg har en satsing på økt produksjon av frukt og grønt, må vi ha et sted for kompetansebygging, læring og utvikling som er relevant i forhold til våre vekstforhold. Vi ber Fylkeskommunen heller jobbe med alternative måter å drive skolen på. Et sterkt fagmiljø og innenfor husdyr-og planteproduksjon tilpasset Nordland er vesentlig for at landbruket vårt skal kunne takle utfordringer vi ser fremover.