I Lofotrådets møte i slutten av februar luftet Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) tanken om å etablere et selskap som skal jobbe med de aktuelle samferdselsutfordringene i Lofoten; utbedring av E10 og ny felles storflyplass for Lofoten på Leknes, etter modell av Lofotbroene AS som realiserte flere bruprosjekt og tunnel under Nappstraumen.

– Kostnadsreduksjoner

Lofoten håper å nå opp i Nasjonal Transportplan med ønsket om kortere E10 Leknes – Svolvær og flyplass i tråd med Statens vegvesens tidligere plan om å redusere kjøretiden mellom de to Lofot-byene til 38 minutter. Den forrige regjeringen la vekk forslaget om ny trase og maksimal innkorting, og kjøretiden som veivesenet nå skisserer er 50 minutter.

Nå har Lofotrådet inngått samarbeid med konsulentselskapet Sjølander AS som skal hjelpe regionen med dokumentasjon knyttet til å få vei og flyplass inn i NTP.

– Utfordringen for oss og for vegvesenet er at det oppleves som fokuset nå handler om å få ned kostnadene, sa Frank Johnsen.

– Forutsetningene ble endret

– Jeg er helt enig med Vågan-ordføreren. Lofoten trenger et selskap som tar en helhetlig rolle, og koordinerer aktiviteten rundt å få Veipakke Lofoten og flyplass inn i NTP, mener Jonny Finstad.

Lofotbroene AS er ikke det siste samferdselsselskapet i Lofoten. I 2011 etablerte Lofotrådet Lofotvei AS, eid av Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, og med ordførerne som styre. Målet var å framskynde gjennomføringen av Veipakke Lofoten. I 2017 ble selskapet lagt ned, og kapitalen på 90.000 kroner ble tilbakebetalt til eierkommunene.

Eivind Holst, daværende Vågan-ordfører og leder av Lofotrådet, forklarte avviklingen med at forutsetningene var endret siden 2011.

– Lofotvei skulle også forberede innkreving av bompenger som en del av veipakken. Nå skal innkreving gjøres gjennom fem regionale selskap. I Nasjonal Transportplan er utbedring av E 10 gjennom Lofoten planlagt etter 2024. Lofotvei AS har ingen misjon nå. Oppstår det igjen behov for å ha et eget veiselskap, kan det reetableres, sier Holst.

– Oppnår resultater

Veipakke Lofoten er ikke på plass i NTP. Det gjør at Lofoten må jobbe planmessig, og helst gjennom et eget selskap, mener Jonny Finstad. Lofotvei AS ble lagt ned etter hans tid som ordfører.

– Jeg synes avviklingen var uheldig. Min erfaring fra samferdselskomiteen på Stortinget er at regioner som setter av ressurser til samferdselsjobbing er de som oppnår resultater, som Rana Utvikling i forhold til ny flyplass, Ny by- ny flyplass i Bodø, og selskap som jobber for samferdselsløsninger for Narvik og Salten.

Lofotvei AS engasjerte Ottar Skog som konsulent til blant annet å utrede bompenger og trase, og utarbeide konseptvalgutredning for strekningen.

Mye grønt?

– Arbeidet må ikke bli fragmentert og kortsiktig. Et eget selskap kan holde trådene bedre, og sikre kontinuitet i forhold til politiske og administrative framstøt. Jeg sier ikke at Lofoten ikke jobber godt, men arbeidet må koordineres. Jeg registrerer at det meste av langsiktig arbeid er knyttet til «Lofoten – De grønne øyene 2030». Kanskje må mer av oppmerksomheten flyttes over på utbedring av vei og større flyplass for å knytte regionen sammen som felles bo-, service- og arbeidsmarkedsregion, sier Finstad.

Han mener arbeidet i landet er blitt mer profesjonalisert når det handler om større lokale og regionale tiltak som lanseres for Stortinget og regjeringen.

– Det merket jeg da komiteen fikk besøk gjennom at det var stor forskjell på presentasjonene. Flere regioner hadde dedikerte selskap, og samtidig skaffet seg støtte hos organisasjoner som NHO, LO, Statens vegvesen og andre for å trykke på for sin løsning.