Ved høstens søknad og opptak til videregående opplæring søkte hele 68 % av Nordlands 16-åringer seg inn på en yrkesfaglig studieretning. I Norge, sett under ett, var tallet 51 %. To år frem i tid skal alle disse ungdommene være utrustet til å gå ut i lære, og lærlingeplassene må være på plass.

Finansieringen av dagens videregående opplæring baserer seg på en stykkprismodell. Fylkeskommunen får en viss sum pr elev, uavhengig av hvilken studieretning eleven går på. Yrkesfag koster mer enn elever i studiespesialisering, da disse elvene må få undervisning i lokaler og med utstyr som er relevant og oppdatert i forhold til det yrket de utdanner seg til. Det gjør at fylker, som blant annet Nordland, der andelen elever innen yrkesfagene er høy, har større kostnader pr elev, enn for eksempel fylker der videregående opplæring er styrt mere mot å få elevene til å velge studiespesialisering når de går ut av ungdomsskolen.

Denne finansieringsmodellen mener Senterpartiet det er på høy tid å få gjort noen med. I vårt alternative budsjettforslag for 2021 foreslo vi nok en gang en stor satsning på yrkesfag på til sammen 377 millioner. I disse millionene ligger det både økning av tilskudd til hospitering i bedrift, særskilte tilskudd til utstyr for ressurskrevende yrkesfag, oppdatering av utstyr slik at undervisningen blir relevant, samt økning av satsene for utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring.

En finansieringsmodell som erkjenner at Norge er langstrakt, og tilbudene forskjellige, må på plass!

Samtidig er det viktig at vi styrker yrkesfagenes status. Utdanningen av morgendagens fagarbeidere starter allerede i første klasse, og må være en vesentlig del av norsk skole gjennom hele utdanningssystemet. Skolen må anerkjenne elevenes praktiske ferdigheter, og forberede og motivere elevene for praktiske utdanninger og yrker. Fag som sløyd, kunst og håndverk og mat og helse, må styrkes og få økt fokus.

Samtidig er det viktig at fylkeskommunene legger til rette for at de yrkesfaglige studieretningene legges til områder med relevant næringsliv. Bedrifter som tilbyr relevant hospitering, og nærhet til næringsliv som kan tilby ønsket lærlingeplass, vil øke yrkesfagenes status, og gjøre det mere attraktivt å søke til de yrkesfaglige studieretningene.

Vågan Senterparti, har i valgkampen, sammen med stortingskandidater, stortingsrepresentanter og rådgivere, besøkt og lyttet til utfordringene fra blant annet Thon Hotell Svolvær. Dette har vært konstruktive og lærerike samtaler, der vi har fått løftet inn spørsmål rundt både faglig, praktisk relevans i fagutdanningene, plassering av linjetilbud, og problemer med tilgang på lærlinger. Med Senterpartiets forslag til finansiering, økt satsning på fagutdanninger og dialog med lærebedrifter, skal vi løfte fagarbeiderens status, og gi Vågan, Nordland og Norge flere flotte fagarbeidere!